Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Reviderad 10.1.2018

Högre intäkter och kostnader

Inför 2017 budgeterar kommunerna högre verksamhetsintäkter och högre verksamhetskostnader jämfört med budgeten 2016. Intäkterna förväntas bli 9,1 miljoner högre och sluta på 61 miljoner euro. Kostnaderna budgeteras till 197 miljoner, en höjning med 12,0 miljoner euro. Personalutgifterna beräknas bli en och en halv miljon lägre. Skatteintäkterna förväntas öka med 3,4 miljoner och uppgå till 108 miljoner euro medan landskapsandelarna budgeteras till 36,8 miljoner euro, vilket är en marginell höjning jämfört med budgeten 2016. Det sammantagna årsbidraget slutar på 9,8 miljoner.

Budgeterat årsbidrag efter kommun 2017, euro per invånare

Alla kommuner förutom Sottunga budgeterar för investeringar under 2017. Totalt uppgår de planerade investeringarna till nästan 18 miljoner euro, vilket är en miljon mer än i 2016 års budget. Finansieringen av dessa investeringar löser kommunerna till viss del genom finansieringsandelar, försäljning av anläggningstillgångar och genom upptagande av långfristiga lån. För 2018 och 2019 planerar kommunerna investeringsutgifter om ca 13 respektive nio miljoner euro.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax