Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019

Högre verksamhetsintäkter och högre kostnader

Inför 2019 budgeterar kommunerna högre verksamhetsintäkter och högre verksamhetskostnader jämfört med budgeten 2018. Intäkterna förväntas bli två miljoner högre och sluta på 61,6 miljoner euro. Kostnaderna budgeteras till 204 miljoner, en höjning med nästan sju miljoner euro jämfört med budgeten för 2018. Personalutgifterna beräknas bli nästan fyra miljoner högre. Skatteintäkterna förväntas öka med 6,4 miljoner och uppgå till 117 miljoner euro medan landskapsandelarna budgeteras till 34,9 miljoner euro, vilket är en ökning med 0,4 miljoner euro jämfört med budgeten 2018. Det sammantagna årsbidraget slutar på 10,0 miljoner.

Budgeterat årsbidrag efter kommun 2019, euro per invånare

Budgeterat årsbidrag efter kommun 2019, euro per invånare.

Alla kommuner budgeterar för investeringar under 2019. Totalt uppgår de planerade investeringarna till 27 miljoner euro, vilket är 5,6 miljoner mer än i 2018 års budget. Finansieringen av dessa investeringar löser kommunerna till viss del genom finansieringsandelar, försäljning av anläggningstillgångar och genom upptagande av långfristiga lån. För 2020 och 2021 planerar kommunerna investeringsutgifter om ca 24 respektive 17 miljoner euro.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax