Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2022

Positivt sammantaget årsbidrag men negativt resultat

Inför 2022 budgeterar kommunerna lägre verksamhetsintäkter och lägre verksamhetskostnader jämfört med budgeten (inklusive tilläggsbudget) 2021. Intäkterna förväntas bli 2,6 miljoner lägre och sluta på 65 miljoner euro sammantaget. Kostnaderna budgeteras till 213 miljoner, en minskning med nästan två miljoner euro jämfört med budgeten för 2021. Skatteintäkterna förväntas öka med sex miljoner jämfört med bokslutet för 2020 och uppgå till 118 miljoner euro. Jämför man i stället med budgeten för 2021 är det en ökning på tio miljoner. Landskapsandelarna budgeteras till 33 miljoner euro, vilket är åtta miljoner euro mindre än i 2020 årsbokslut. En orsak till minskningen från bokslutet 2020 är på grund av de temporära höjningarna av landskapsandelarna under 2020 till följd av pandemin, en annan orsak är att en del nu går direkt till Kommunernas socialtjänst. Vid en jämförelse med budgeten för 2021 är minskningen en miljon. Det sammantagna årsbidraget slutar på fyra miljoner och det sammanlagda resultatet för räkenskapsperioden 2022 budgeteras till -8 miljoner.

Budgeterat årsbidrag efter kommun 2022, euro per invånare

Budgeterat årsbidrag efter kommun 2022, euro per invånare

Alla kommuner utom Sottunga budgeterar för investeringar under 2022. Totalt uppgår de planerade investeringarna till nästan 19 miljoner euro, vilket är två miljoner mindre än i 2020 års bokslut. Finansieringen av dessa investeringar löser kommunerna till viss del genom finansieringsandelar, överlåtelseintäkter från investeringstillgångar och genom upptagande av långfristiga lån. För 2023 och 2024 planerar kommunerna investeringsutgifter om 15 respektive 12 miljoner euro.

 

Exceltabellen "Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2020-2022" och tabell 1 och tabell 2 i statistikmeddelandet "Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2022" nedan har korrigerats 20.01.2022. Tabell 1 i statistikmeddelandet "Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2022" nedan har reviderats 04.03.2022.

För att läsa Excel tabellen Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2020–2022 klicka här.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax