Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2005

År 2005 var kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader 118,4 miljoner euro. Detta var en ökning med 6,7 miljoner euro från 2004. Verksamhetsintäkterna ökade med 2,4 miljoner och uppgick till 32 miljoner euro. Sammantaget ledde detta till att verksamhetsbidraget, d.v.s. det belopp som behöver täckas med skatter och landskapsandelar, steg med över fyra miljoner till 86 miljoner. Landskapsandelarna för driften steg med nästan en halv miljon euro medan skatteintäkterna ökade med närmare tre miljoner. Totalt blev skatteintäkterna 72 miljoner, medan kommunerna fick drygt 22 miljoner i landskapandelar för driften. Det sammanlagda årsbidraget sjönk med drygt en miljon och uppgick till sju miljoner euro. Räkenskapsperioden visar ett negativt resultat, det sjönk från 0,5 miljoner till -1,2 miljoner euro.

Kommunernas investeringar minskade från 40 till 26 miljoner euro. Nettoinvesteringarna minskade från 27 till 18 miljoner. Detta är vad som återstår för kommunerna att betala när man har dragit ifrån de intäkter som kommer från försäljning av anläggningstillgångar och de finansieringsandelar för investeringarna som främst landskapet betalar. Årets årsbidrag räckte till 39 procent av nettoinvesteringarna. Därtill behövdes upplåning, varför lånestocken ökade med nästan åtta miljoner och uppgick till 57 miljoner euro vid slutet av 2005. Räknat per invånare utgjorde lånestocken 2 144 euro per person. Skuldsättningen varierade mellan de olika kommunerna. I Mariehamn var skuldsättningen per invånare 2 875 euro, vilket är 600 euro mer än 2004 då skuldsättningen var 2 247 euro per invånare. Även på landsbygden och i skärgården ökade skuldsättningen något under 2005 jämfört med 2004.

I tre av landsbygdskommunerna var skulden per person över 3.000 euro, medan den var mindre än 1 000 euro i fyra landsbygdskommuner. I skärgården översteg skulden per invånare 3 000 i en kommun, medan den i tre kommuner var mindre än 1 000 euro.

Skatteinkomsterna per person var nästan 2 700 euro. I Mariehamn var de över 3 000 euro och på landsbygden och i skärgården nästan 2 300 euro. I två kommuner var landskapsandelarna större än skatteinkomsterna.

Hela rapporten kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden