Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2009

Kommunerna redovisar plusresultat

Den slutliga sammanställningen över kommunernas ekonomi 2009 visar ett sammantaget överskott på närmare 13 miljoner euro, vilket innebär en ökning om nästan tre miljoner jämfört med 2008. De samlade verksamhetsintäkterna ökade med fem procent till 38 miljoner euro och skattefinansieringen, dvs skatteintäkter och landskapsandelar tillsammans, ökade med fyra procent till totalt 127 miljoner euro. Verksamhetskostnaderna ökade med tre procent till totalt 141 miljoner.  Över hälften av kostnaderna hänförde sig till personalkostnader.

Under 2009 satsade kommunerna 26,7 miljoner euro på investeringar, vilket är en ökning med 10,1 miljoner.  Årets sammanlagda årsbidrag räckte bra till hela nettoinvesteringen, men kommunerna valde ändå att öka upplåningen och lämna mer i kassan.

Varje grundskolelev kostar 11 500 euro

Den enskilt största uppgiftsklassen när det gäller kommunernas driftskostnader är grundskolan följt av barnomsorgen och vård på åldringshem.  Kommunerna satsade 33 miljoner på grundskolan, vilket är en ökning på knappt en miljon jämfört med 2008. Däremot minskade antalet elever och uppgick 2009 till 2 892 barn. Kommunerna satsade sålunda 11 500 euro på varje grundskolelev. Inom barnomsorgen var antalet barn 1 510, vilket är en ökning från 2008. Kostnaderna för barnomsorgen var drygt 19 miljoner, vilket innebär att varje barn i barnomsorgen kostade 12 600 euro.  

Serviceboende toppar äldreomsorgen

Kommunerna lade totalt omkring 30 miljoner på äldreomsorgen år 2009, vilket är en ökning med 1,8 miljoner jämfört med 2008. I summan ingår också kostnaderna för hemtjänst till hushåll. Antal klienter totalt sett är 663, varav 419 är kvinnor och 244 män. Jämfört med 2008 har klienterna ökat med 22, till största delen en ökning på den kvinnliga sidan. Antalet åldringshushåll som fick hemtjänst 2009 var 649. Serviceboendet är den vårdform som har de flesta åldringarna, 268 klienter.  Ser man till andelen av hela den åländska befolkningen i de aktuella åldersgrupperna stod serviceboende för åldringar för 5,6 procent, åldringshem och Gullåsen för 4,7 procent och de som vårdades med stöd för närståendevård hade en 3,6 procents andel av befolkningen i de aktuella åldersgrupperna.

Totalt inom äldreomsorgen ökade klienterna i åldersgrupperna 65-74 år samt 85 år och äldre medan åldersgruppen 75-84 år minskade jämfört med 2008. Överlag är det fler äldre kvinnor, 75 år och äldre, som nyttjar kommunens äldreomsorg.

Andel kvinnor och män av befolkningen i äldreomsorgen 2009

Publikationen innehåller slutliga uppgifter om kommunernas och kommunalförbundens resultaträkningar, finansieringskalkyler och balansräkningar samt drift och investeringar. Därtill presenteras vissa allmänna uppgifter och nyckeltal samt en del uppgifter om verksamheten. Förklarande och kommenterande text finns till tabeller med mera detaljinformation samt till de lättöverskådliga diagrammen. Fokus ligger på 2009, men även tidsserier finns i slutet av rapporten.  

Hela rapporten kan du läsa här.

 

 

 

 

Kontaktperson: 

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden