Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2010

Högre skatteintäkter för kommunerna

Den slutliga sammanställningen över kommunernas ekonomi och verksamhet 2010 visar ett sammantaget överskott på nästan sex miljoner euro, vilket är hälften av 2009 års årsresultat. De samlade verksamhetsintäkterna uppgick till närmare 39 miljoner euro och verksamhetskostnaderna till nästan 147 miljoner. Skatteintäkterna om 86 miljoner ökade för 2010 jämfört med 2009 och täcker nästan 60 procent av verksamhetskostnaderna.  Däremot minskade landskapsandelarna och uppgick till 37,7 miljoner.

För 2010 hade kommunerna 21,6 miljoner i investeringsutgifter, vilket är lägre än 2009. Däremot ökade nettoinvesteringarna jämfört med 2009. Årets sammanlagda årsbidrag täckte inte hela nettoinvesteringen så kommunerna fick uppta lån. Skuldsättningen varierade betydligt mellan de olika kommunerna. För 2010 var den genomsnittliga lånestocken per person 2 156 euro. Jämfört med 2009 minskade lånestocken per person i Mariehamn och i landsbygdskommunerna, men ökade i skärgården.

Av driftskostnaderna går 39 procent av kommunernas utgifter till socialväsendet, 30 procent till övriga tjänster och 26 procent till undervisning och kultur. Grundskolan är den enskilt största utgiftsposten för kommunerna följt av barnomsorg i daghem och vård på åldringshem.

Publikationen innehåller slutliga uppgifter om kommunernas och kommunalförbundens resultaträkningar, finansieringskalkyler och balansräkningar samt drift och investeringar. Därtill presenteras vissa allmänna uppgifter och nyckeltal samt en del uppgifter om verksamheten. Förklarande och kommenterande text finns till tabeller med mera detaljinformation samt till de lättöverskådliga diagrammen. Fokus ligger på 2010, men även tidsserier finns i slutet av rapporten.

Hela rapporten kan du läsa här.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax