Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2011

Högre årsbidrag – minskade investeringar

Den slutliga sammanställningen över kommunernas ekonomi och verksamhet 2011 visar ett överskott för räkenskapsperioden på drygt  sju miljoner euro för de åländska kommunerna. Jämfört med 2010 är det en ökning om en och en halv miljon euro. Intäkterna ökade 6,7 procent och uppgick till 41 miljoner medan kostnaderna ökade med 4,4 procent och uppgick till 153 miljoner euro. Både skatteintäkterna och landskapsandelarna visar en ökning jämfört med året före, skatteintäkterna ökade med sju miljoner och landskapsandelarna med en miljon. Totalt utgjorde skatteintäkterna och landskapsandelarna närmare 132 miljoner euro. Kommunernas samlade årsbidrag om 19 miljoner blev nästan fyra miljoner högre jämfört med 2010.

År 2011 investerade kommunerna för 16,7 miljoner vilket är fem miljoner mindre än för 2010. Nettoinvesteringarna minskade med fyra miljoner och slutade på närmare 14,8 miljoner euro. Det sammanlagda årsbidraget täckte mer än väl nettoinvesteringen, vilket innebar att kommunerna amorterade mer än de lånade. Skuldsättningen varierade betydligt mellan de olika kommunerna. För 2011 var den genomsnittliga lånestocken 1 942 euro per person, vilket är en minskning jämfört med 2010. Högsta lånestocken hade Kökar med 9 233 euro per person och den lägsta hade Hammarland med 98 euro per person.

Av driftskostnaderna går 39 procent av kommunernas utgifter till socialväsendet, 30 procent till övriga tjänster och 25 procent till undervisning och kultur. Grundskolan är den enskilt största utgiftsposten för kommunerna följt av barnomsorg i daghem och vård på åldringshem (dvs. De Gamlas hem, Trobergshemmet, Sunnanberg samt Gullåsen). Jämfört med 2010 ökade kostnaderna för grundskolan med drygt en halv miljon och för barnomsorgen i daghem med en miljon. Kostnaderna för vård på åldringshem ökade med knappt en miljon. Figuren nedan visar kommunernas samlade driftskostnader efter sektor 2006-2011.

Figur. Kommunernas driftskostnader efter sektor 2006-2011

Kommunernas driftskostnader efter sektor 2006-2011

Publikationen innehåller slutliga uppgifter om kommunernas och kommunalförbundens resultaträkningar, finansieringskalkyler och balansräkningar samt drift och investeringar. Därtill presenteras vissa allmänna uppgifter och nyckeltal samt en del uppgifter om verksamheten. Tabeller med mera detaljinformation och lättöverskådliga diagram kompletteras med förklarande och kommenterande text. Fokus ligger på 2011, men även tidsserier finns i slutet av rapporten.

Hela rapporten kan du läsa här.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax