Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2013

Kommunerna investerar - men i lägre omfattning

Den slutliga sammanställningen över kommunernas ekonomi och verksamhet 2013 visar ett överskott för räkenskapsperioden på tre miljoner euro för de åländska kommunerna. Jämfört med 2012 är det en ökning med drygt en och en halv miljon euro. Verksamhetsintäkterna steg med tre miljoner och kostnaderna med nästan två miljoner och slutade på 45 miljoner respektive 161 miljoner euro. Skatteintäkterna ökade och landskapsandelarna minskade. Totalt utgjorde dessa 128 miljoner, vilket är en minskning med två miljoner euro sedan året före. Kommunernas samlade årsbidrag blev sålunda nästan en miljon lägre jämfört med 2012 och slutade på 11,3 miljoner euro.

Kommunernas investeringar minskade med 11 miljoner och uppgick till 20 miljoner euro totalt för 2013. Det är bara Sottunga som inte gör investeringar. Nettoinvesteringarna slutade på åtta miljoner så årsbidraget täcker kommunernas investeringar. Sex kommuner valde att uppta lån.

Av driftskostnaderna går 39 procent till socialväsendet, 31 procent till övriga tjänster och 25 procent till undervisning och kultur. Grundskolan är den enskilt största utgiftsposten för kommunerna följt av barnomsorg i daghem och vård på åldringshem (dvs. De Gamlas hem, Trobergshemmet och Sunnanberg). Jämfört med 2012 ökade kostnaderna för grundskolan och för barnomsorgen på daghem med drygt en halv miljon euro. Kostnaderna för vård på åldringshem ökade något. Figuren nedan visar kommunernas samlade driftskostnader efter sektor 2011-2013.

Figur. Kommunernas driftskostnader efter sektor 2011-2013

Kommunernas driftskostnader efter sektor 2011-2013

Publikationen innehåller slutliga uppgifter om kommunernas och kommunalförbundens resultaträkningar, finansieringskalkyler och balansräkningar samt drift och investeringar. Därtill presenteras vissa allmänna uppgifter och nyckeltal samt en del uppgifter om verksamheten. Tabeller med mera detaljinformation och lättöverskådliga diagram kompletteras med förklarande och kommenterande text. Fokus ligger på 2013, men även tidsserier finns i slutet av rapporten.

Läs hela rapporten här.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax