Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2014

Ökade skatteintäkter för kommunerna

Den slutliga sammanställningen över kommunernas ekonomi och verksamhet för 2014 visar ett resultat för räkenskapsperioden på 24,6 miljoner euro. Överskottet hänför sig till ökade skatteintäkter för alla kommuner förutom Brändö och Kökar. Såväl kommunal- och fastighetsskatt som samfundsskattens avkastning har ökat. Mariehamn hade den största skatteökningen främst beroende på en intäktsförd samfundsskatteintäkt. Mariehamns bolagisering av verksamhetsenheter inverkade också på kommunernas intäkter och kostnader som helhet. Verksamhetens intäkter ökade i alla kommuner förutom i Lumparland, Sottunga och Mariehamn och slutade på 37,8 miljoner euro. Jämfört med 2013 innebar det ändå en minskning om 7,3 miljoner, främst beroende på att Mariehamns intäkter minskade. Även Mariehamns lägre verksamhetskostnader inverkade mest på de totala kostnaderna jämfört med 2013 års uppgifter. Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader för 2014 blev 155,2 miljoner euro, 5,6 miljoner lägre än 2013.

Kommunernas investeringsutgifter ökade med närmare fyra miljoner och blev 23,5 miljoner euro. Nettoinvesteringen blev ett plusresultat på 10,7 miljoner på grund av Mariehamns bolagisering av hamnverksamheten med åtföljande försäljning av investeringstillgångar.

Av driftskostnaderna gick 42 procent till socialväsendet, 27 procent till övriga tjänster och 26 procent till undervisning och kultur. Utgifter för grundskolan, som är den enskilt största utgiftsposten för kommunerna, ökade med över en miljon mellan 2013 och 2014 och slutade på 37,8 miljoner euro. Kostnaderna för barnomsorg i daghem ökade med 0,8 miljoner till 19,4 miljoner. Den tredje största utgiftsposten för kommunerna är annan service för åldringar och handikappade. Där har utgifterna ökat med 3,9 miljoner till 15,7 miljoner jämfört med 2013. Figuren nedan visar kommunernas samlade driftskostnader efter sektor 2012-2014.

Figur. Kommunernas driftskostnader efter sektor 2012-2014

Kommunernas driftskostnader efter sektor 2012-2014

Publikationen innehåller slutliga uppgifter om kommunernas och kommunalförbundens resultaträkningar, finansieringskalkyler och balansräkningar samt drift och investeringar. Därtill presenteras vissa allmänna uppgifter och nyckeltal samt en del uppgifter om verksamheten. Tabeller med mera detaljinformation och lättöverskådliga diagram kompletteras med förklarande och kommenterande text. Fokus ligger på 2014, men även tidsserier finns i slutet av rapporten.

Läs hela rapporten här.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax