Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2015

Nästan alla kommuner investerar, men i minskad omfattning

Kommunernas samlade årsbidrag för verksamhetsåret 2015 blev nästan tio miljoner lägre jämfört med 2014 och slutade på 17,2 miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat sjönk från 25 miljoner 2014 till sju miljoner euro år 2015. Alla kommuner förutom Sottunga gör investeringar, men i mindre omfattning än för 2014. De samlade investeringsutgifterna slutar på 13,7 miljoner mot 23,5 miljoner euro för 2014. Tabellen nedan visar några nyckeltal för alla kommuner sammanlagt de senaste fem åren.

Grundskolans utgifter är den största enskilda utgiftsposten för kommunerna. För 2015 går 20,5 procent av kommunernas driftskostnader till grundskolan. Därefter följer barnomsorgen i daghem, vars andel av driftskostnaderna är 11,1 procent. Tredje största gruppen är fastighetsservice och uthyrningstjänster med 7,4 procent av driftskostnaderna. Tidigare har annan service för åldringar och handikappade tagit en stor andel av kostnaderna, men i och med att uppgiftsklassificeringen samt uppgiftsinnehållet förändrades för 2015 års statistikuppgifter delades denna grupp upp i fyra olika grupper.

Publikationen innehåller slutliga uppgifter om kommunernas och kommunalförbundens resultaträkningar, finansieringskalkyler och balansräkningar samt drift och investeringar. Därtill presenteras slutliga uppgifter om den sociala verksamheten och vissa allmänna uppgifter och nyckeltal. Tabeller med mera detaljinformation och lättöverskådliga diagram kompletteras med förklarande och kommenterande text. Fokus ligger på 2015, men även tidsserier finns i slutet av rapporten.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax