Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2016

Nästan alla kommuner investerar men i minskad omfattning

De sammanlagda verksamhetskostnaderna år 2016 uppgick till 162 miljoner euro. Det är en ökning med 4,8 miljoner från 2015. Verksamhetsintäkterna ökade med 2,5 miljoner till 34 miljoner euro. Sammantaget ledde detta till att verksamhetsbidraget ökade med 2,3 miljoner och slutade på minus 128 miljoner euro. Skatteintäkterna ökade med 7,2 miljoner jämfört med 2015, medan landskapsandelarna ökade med 0,7 miljoner. Skatteintäkterna och landskapsandelarna utgjorde sålunda totalt 150 miljoner euro.

Kommunernas samlade årsbidrag för verksamhetsåret 2016 ökade med 5,7 miljoner jämfört med 2015 och slutade på 22,9 miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat ökade från sju miljoner 2015 till nästan 13 miljoner euro år 2016. Alla kommuner förutom Sottunga gör investeringar, men för de flesta kommunerna i mindre omfattning än för 2015. Kommunernas investeringar minskade med 1,7 miljoner och slutade på 12,0 miljoner euro. Tabellen nedan visar några nyckeltal för alla kommuner sammanlagt de senaste sex åren.

Några nyckeltal för alla kommuner sammanlagt, 1 000 euro

Grundskolans utgifter är den största enskilda utgiftsposten för kommunerna. För 2016 går 20,2 procent av kommunernas driftskostnader till grundskolan. Därefter följer barnomsorgen i daghem, vars andel av driftskostnaderna är 11,1 procent. Tredje största gruppen är boendeservice för äldre med heldygnsomsorg med 7,7 procent av driftskostnaderna. 

Publikationen innehåller slutliga uppgifter om kommunernas och kommunalförbundens resultaträkningar, finansieringskalkyler och balansräkningar samt drift och investeringar. Därtill presenteras slutliga uppgifter om den sociala verksamheten och vissa allmänna uppgifter och nyckeltal. Tabeller med mera detaljinformation och lättöverskådliga diagram kompletteras med förklarande och kommenterande text. Fokus ligger på 2016, men även tidsserier finns i slutet av rapporten.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax