Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2017

Ökade verksamhetskostnader och minskade verksamhetsintäkter

De sammanlagda verksamhetskostnaderna år 2017 uppgick till 163 miljoner euro. Det är en ökning med 1,4 miljoner från 2016. Verksamhetsintäkterna minskade med 0,5 miljoner till 33,6 miljoner euro. Sammantaget ledde detta till att verksamhetsbidraget ökade med 1,9 miljoner och slutade på minus 130 miljoner euro. Skatteintäkterna minskade med 0,8 miljoner jämfört med 2016 och landskapsandelarna minskade med 0,4 miljoner. Skatteintäkterna och landskapsandelarna utgjorde sålunda totalt 149 miljoner euro.

Kommunernas samlade årsbidrag för verksamhetsåret 2017 minskade med 3,1 miljoner jämfört med 2016 och slutade på 19,9 miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat minskade från 12,6 miljoner 2016 till 9,5 miljoner euro år 2017. Kommunernas investeringar minskade med 0,8 miljoner och slutade på 11,2 miljoner euro. Alla kommuner gjorde dock investeringar. Tabellen nedan visar några nyckeltal för alla kommuner sammanlagt de senaste sex åren.

Några nyckeltal för alla kommuner sammanlagt, 1 000 euro

Grundskolans utgifter är den största enskilda utgiftsposten för kommunerna. För 2017 går 20,1 procent av kommunernas driftskostnader till grundskolan. Därefter följer barnomsorgen i daghem, vars andel av driftskostnaderna är 10,7 procent. Tredje största gruppen är boendeservice för äldre med heldygnsomsorg med 7,7 procent av driftskostnaderna.

Publikationen innehåller slutliga uppgifter om kommunernas och kommunalförbundens resultaträkningar, finansieringskalkyler och balansräkningar samt drift och investeringar. Därtill presenteras slutliga uppgifter om den sociala verksamheten och vissa allmänna uppgifter och nyckeltal. Tabeller med mera detaljinformation och lättöverskådliga diagram kompletteras med förklarande och kommenterande text. Fokus ligger på 2017, men även tidsserier finns i slutet av rapporten.

Längre tidsserier finns även att tillgå i våra databaser.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax