Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2018

Ökade verksamhetskostnader och verksamhetsintäkter

De sammanlagda verksamhetskostnaderna år 2018 uppgick till 171 miljoner euro. Det är en ökning med 7,7 miljoner från 2017. Verksamhetsintäkterna ökade med 0,6 miljoner till 34,2 miljoner euro. Sammantaget ledde detta till att verksamhetsbidraget ökade med 7,1 miljoner och slutade på minus 137 miljoner euro. Skatteintäkterna minskade med 4,8 miljoner jämfört med 2017 och landskapsandelarna ökade med 2,2 miljoner. Skatteintäkterna och landskapsandelarna utgjorde sålunda totalt 146 miljoner euro.

Kommunernas samlade årsbidrag för verksamhetsåret 2018 minskade med 9,7 miljoner jämfört med 2017 och blev 10,2 miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat minskade från 9,5 miljoner 2017 till -0,4 miljoner euro år 2018. Kommunernas investeringar ökade med 7,7 miljoner och var således 18,9 miljoner euro. Alla kommuner utom Sottunga gjorde investeringar. Tabellen nedan visar några nyckeltal för alla kommuner sammanlagt de senaste sju åren.

Några nyckeltal för alla kommuner sammanlagt, 1 000 euro

Grundskolans utgifter är den största enskilda utgiftsposten för kommunerna. För 2018 gick 19,8 procent av kommunernas driftskostnader till grundskolan. Därefter följer barnomsorgen i daghem, vars andel av driftskostnaderna var 10,5 procent. Tredje största gruppen var boendeservice för äldre med heldygnsomsorg med 7,7 procent av driftskostnaderna.

Publikationen innehåller slutliga uppgifter om kommunernas och kommunalförbundens resultaträkningar, finansieringskalkyler och balansräkningar samt drift och investeringar. Därtill presenteras slutliga uppgifter om den sociala verksamheten och vissa allmänna uppgifter och nyckeltal. Tabeller med mera detaljinformation och lättöverskådliga diagram kompletteras med förklarande och kommenterande text. Fokus ligger på 2018, men även tidsserier finns i slutet av rapporten.

Längre tidsserier finns även att tillgå i våra databaser.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax