Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2019

Ökade verksamhetskostnader och verksamhetsintäkter

De sammanlagda verksamhetskostnaderna år 2019 uppgick till 178 miljoner euro. Det är en ökning med 7,3 miljoner från 2018. Verksamhetsintäkterna ökade med 1,9 miljoner till 36,1 miljoner euro. Sammantaget ledde detta till att verksamhetsbidraget ökade med 5,4 miljoner och slutade på minus 142 miljoner euro. Skatteintäkterna minskade med 0,9 miljoner jämfört med 2018 och landskapsandelarna minskade med 3,3 miljoner. Skatteintäkterna och landskapsandelarna utgjorde sålunda totalt 142 miljoner euro.

Kommunernas samlade årsbidrag för verksamhetsåret 2019 minskade med 9,7 miljoner jämfört med 2018 och blev 0,5 miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat minskade från -0,4 miljoner 2018 till -10,4 miljoner euro år 2019. Kommunernas investeringar minskade med 4,0 miljoner och var således 14,9 miljoner euro. Tabellen nedan visar några nyckeltal för alla kommuner sammanlagt de senaste sju åren.

Tabell 1. Några nyckeltal för alla kommuner sammanlagt, 1 000 euro

Några nyckeltal för alla kommuner sammanlagt, 1 000 euro

Grundskolans utgifter är den största enskilda utgiftsposten för kommunerna. För 2019 gick 19,8 procent av kommunernas driftskostnader till grundskolan. Därefter följer barnomsorgen i daghem, vars andel av driftskostnaderna var 10,6 procent, samt stödtjänster 7,7 procent och boendeservice för äldre med heldygnsomsorg 7,6 procent.

Publikationen innehåller slutliga uppgifter om kommunernas och kommunalförbundens resultaträkningar, finansieringskalkyler och balansräkningar samt drift och investeringar. Därtill presenteras slutliga uppgifter om den sociala verksamheten och vissa allmänna uppgifter och nyckeltal. Tabeller med mera detaljinformation och lättöverskådliga diagram kompletteras med förklarande och kommenterande text. Fokus ligger på 2019, men även tidsserier finns i slutet av rapporten.

Längre tidsserier finns även att tillgå i våra databaser.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax