Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2020

Kommunernas nyckeltal

De sammanlagda verksamhetskostnaderna år 2020 uppgick till 177 miljoner euro. Det är en minskning med 1,8 miljoner från 2019. Verksamhetsintäkterna ökade med 1,9 miljoner till 38,0 miljoner euro. Sammantaget ledde detta till att verksamhetsbidraget minskade med 3,7 miljoner och slutade på minus 139 miljoner euro. Skatteintäkterna ökade med 6,1 miljoner jämfört med 2019 och landskapsandelarna ökade med 5,0 miljoner. Skatteintäkterna och landskapsandelarna utgjorde sålunda totalt 153 miljoner euro.

Kommunernas samlade årsbidrag för verksamhetsåret 2020 ökade med 15,1 miljoner jämfört med 2019 och slutade på 15,6 miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat ökade från -10,4 miljoner 2019 till 6,2 miljoner euro år 2020. Kommunernas investeringar ökade med 5,8 miljoner och var således 20,7 miljoner euro. 

Kommunerna ser ut att ha klarat sig bättre än vad som befarades under våren 2020 då pandemin slog till. Tillfälliga omstruktureringar, stöd från landskapet och engångshändelser under pandemin har mildrat utfallet.

Tabell 1. Några nyckeltal för alla kommuner sammanlagt, 1 000 euro

Några nyckeltal för alla kommuner sammanlagt, 1 000 euro

Grundskolans utgifter är den största enskilda utgiftsposten för kommunerna. För 2020 gick 20,3 procent av kommunernas driftskostnader till grundskolan. Därefter följer barnomsorgen i daghem, vars andel av driftskostnaderna var 10,2 procent, samt boendeservice för äldre med heldygnsomsorg 8,0 procent och stödtjänster 7,7 procent.

Publikationen innehåller slutliga uppgifter om kommunernas och kommunalförbundens resultaträkningar, finansieringskalkyler och balansräkningar samt drift och investeringar. Därtill presenteras slutliga uppgifter om den sociala verksamheten och vissa allmänna uppgifter och nyckeltal. Tabeller med mera detaljinformation och lättöverskådliga diagram kompletteras med förklarande och kommenterande text. Fokus ligger på 2020, men även tidsserier finns i slutet av rapporten.

Längre tidsserier finns även att tillgå i våra databaser.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax