Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2021

Kommunernas nyckeltal

Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader år 2021 uppgick till 179 miljoner euro. Det är en ökning med 2,2 miljoner från 2020. Verksamhetsintäkterna minskade med 0,5 miljoner till 37,6 miljoner euro. Sammantaget ledde detta till att verksamhetsbidraget ökade med 2,7 miljoner och slutade på minus 141 miljoner euro. Skatteintäkterna ökade med 7,5 miljoner jämfört med 2020 och landskapsandelarna minskade med 6,6 miljoner. En orsak till minskningen är de temporära höjningarna av landskapsandelarna under 2020 till följd av pandemin, en annan orsak är att en del av landskapsandelarna (3,6 miljoner) från och med 2021 går direkt till Kommunernas socialtjänst.

Kommunernas samlade årsbidrag för verksamhetsåret 2021 minskade med 1,6 miljoner jämfört med 2020 och slutade på 14,0 miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat minskade från 6,2 miljoner 2020 till 2,5 miljoner euro år 2021. Kommunernas investeringar minskade med 7,5 miljoner och var 13,2 miljoner euro. 

Tabell 1. Några nyckeltal för alla kommuner sammanlagt, 1 000 euro
Nyckeltal för alla kommuner sammanlagt 2021, 1 000 euro

Grundskolans utgifter är den största enskilda utgiftsposten för kommunerna. För 2021 gick 21 procent av kommunernas driftskostnader till grundskolan. Därefter följer barnomsorgen i daghem, vars andel av driftskostnaderna var 10,5 procent, samt boendeservice för äldre med heldygnsomsorg 9,5 procent.

Publikationen innehåller slutliga uppgifter om kommunernas och kommunalförbundens resultaträkningar, finansieringskalkyler och balansräkningar samt drift och investeringar. Därtill presenteras slutliga uppgifter om den sociala verksamheten och vissa allmänna uppgifter och nyckeltal. Tabeller med mera detaljinformation och lättöverskådliga diagram kompletteras med förklarande och kommenterande text. Fokus ligger på 2021, men även tidsserier finns i slutet av rapporten.

Längre tidsserier finns även att tillgå i våra databaser.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax