Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2022

Kommunernas nyckeltal

Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader år 2022 uppgick till 188 miljoner euro. Det är en ökning med 9,1 miljoner från 2021. Verksamhetsintäkterna minskade med 0,1 miljoner till 37,4 miljoner euro. Sammantaget ledde detta till att verksamhetsbidraget ökade med 9,3 miljoner och slutade på minus 151 miljoner euro. Skatteintäkterna ökade med 8,1 miljoner jämfört med 2021 och landskapsandelarna ökade med 1,0 miljoner.

Kommunernas samlade årsbidrag för verksamhetsåret 2022 minskade med 0,5 miljoner jämfört med 2021 och slutade på 13,4 miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat minskade från 2,5 miljoner 2021 till 1,4 miljoner euro år 2022. Kommunernas investeringar minskade med 2,1 miljoner och uppgick till 11,1 miljoner euro. 

Tabell 1. Några nyckeltal för alla kommuner sammanlagt, 1 000 euro
Nyckeltal för alla kommuner sammanlagt 2022, 1 000 euro

Grundskolans utgifter är den största enskilda utgiftsposten för kommunerna. För 2022 gick 21 procent av kommunernas driftskostnader till grundskolan. Därefter följde barnomsorg i daghem och boendeservice för äldre med heldygnsomsorg med 11 procent vardera.

Publikationen innehåller slutliga uppgifter om kommunernas och kommunalförbundens resultaträkningar, finansieringskalkyler och balansräkningar samt drift och investeringar. Därtill presenteras slutliga uppgifter om den sociala verksamheten och vissa allmänna uppgifter och nyckeltal. Tabeller med mera detaljinformation och lättöverskådliga diagram kompletteras med förklarande och kommenterande text. Fokus ligger på 2022, men även tidsserier finns i slutet av rapporten.

Längre tidsserier finns även att tillgå i våra databaser.

Uppgifter om kommunernas bokslut visualiseras även i Power BI-format här.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax