Koncernstatistik 2009

Ny statistik över koncerner på Åland

Detta är första gången Ålands statistik- och utredningsbyrå producerar någon form av koncernstatistik. Det har under arbetets gång konstaterats att koncernstrukturerna är mycket komplexa, och berör företag i inte mindre än 16 länder. På grund av detta saknas en del uppgifter, främst om utländska företag (exempelvis koncernens utländska omsättning och personalantal).

Beskrivning av statistiken

Uppgifter om de åländska koncernstrukturerna innehåller uppgifter om alla moder-, dotter- och intressebolag då moderbolagets hemkommun ligger på Åland. I de fall moderbolagets hemkommun ligger utanför Åland, ingår uppgifter om moderbolaget och de åländska dotterbolagen (bolag där ett annat bolag innehar mer än 50 procent av rösterna) samt intressebolagen (med intresseföretag avses i koncernregistret ett företag, i vilket en annan institutionell enhet har en röstandel på 10-50 procent, antingen direkt eller indirekt). Observera att detta innebär att den utländska koncernens samtliga dotter- och intressebolag inte nödvändigtvis är med i statistiken. I och med korsägande kan ett företag i ett fåtal fall finnas med i statistiken exempelvis både som moderbolag och som intressebolag.

År 2009 ingick åländska företag i 44 koncerner

År 2009 fanns det 44 koncerner (39 företagskoncerner och 5 kommunala koncerner) där det ingick åländska företag, dessa koncerner innehöll sammanlagt 240 företag (230 unika företag), det vill säga moder-, dotter- och intressebolag. I 23 av koncernerna hade moderbolaget hemort på Åland, och dessa åländska koncerner innehöll tillsammans 184 företag. I 10 av koncernerna hade moderbolaget hemort i Finland medan 11 av koncernerna hade ett utländskt moderbolag.

Koncerner och tillhörande företag verksamma på Åland efter hemort år 2009
Tabell som visar antalet koncerner och tillhörande företag efter hemort

De flesta av de åländska koncernernas dotterbolag finns registrerade på Åland (69 st), men även ett antal i Sverige (16 st), Finland (10 st) samt övriga världen (23 st). Den största åländska koncernen sett till antal företag innehöll 33 företag, bestående av ett moderbolag, 21 dotterbolag och 11 intressebolag. Den största åländska koncernen sett till antalet anställda (inrikes) sysselsatte mer än 1 900 personer i Finland (inklusive Åland). Samma koncern var samtidigt även störst sett till omsättning (inrikes) och omsatte nästan drygt 480 miljoner euro i Finland.

Av de icke-åländska koncernerna som fanns representerade på Åland hade den största sett till antalet anställda (inrikes) mer än 10 600 anställda i Finland (Kesko) medan den största icke åländska koncernen sett till omsättning (inrikes) omsatte nästan 8,6 miljarder euro i Finland (SOK). Uppgifterna om utländska koncerner är begränsade, men exempelvis Orkla-koncernen sysselsätter mer än 30 000 personer och omsätter årligen ca 7 miljarder euro.

I tabellen antal koncerner och företag efter personalens storleksklass illustreras att koncernerna som finns representerade på Åland är av varierande storlek. Det finns koncerner som sysselsätter allt från 0-4 personer till mer än 250 personer. Samtidigt visar tabellen antal koncerner och företag efter omsättningens storleksklass att det finns koncerner som omsätter mindre än 1 miljon euro till koncerner som omsätter mer än 1 miljard euro (Fotnot: Intressebolag är ej inkluderade i ovanstående företagsuppgifter). 
 
Tabellen koncerner och åländska företag efter bransch visar antalet koncerner fördelat på bransch, störst antal koncerner (11 st) finns i branschen handel, samma bransch har även störst antal åländska företag (28 st). Störst antal företag totalt (inklusive icke-åländska) finns i branschen tillverkning (53 st).

Nedan redovisas de tio största koncernerna på Åland sett till företagens antal anställda på Åland (observera att intressebolagen inte är inräknade). Listan toppas av de två rederigrupperna Viking Line och Eckerö Linjen.

De tio största koncernerna efter antalet anställda på Åland

1. Viking Line
2. Eckerökoncernen
3. Ålandsbanken
4. Ålands Penningautomatförening
5. Wiklöf Holding
6. Eriksson Capital
7. Transmar
8. Chips
9. Alandia-bolagen
10. ÅTT (Ålands Tidnings-Tryckeri)

I tabellen andel av alla företag på Åland som tillhör koncern (procent) följer en jämförelse mellan de företag som tillhör en koncern och samtliga företag på Åland. Andelen företag som tillhör en koncern uppgår till endast 5,6 procent av samtliga företag på Åland. Men deras ekonomiska betydelse är väsentligt större, deras andel av antalet sysselsatta på Åland är 44,7 procent och andelen av omsättningen på Åland är 57,2 procent (Fotnot: Materialet har samkörts mot arbetsställeregistret, varifrån uppgifter om omsättning och personal hämtats). Ett antal åländska företag finns med i koncernregistret, men inte i arbetsställeregistret. Det handlar då exempelvis om företag med arbetsställe utanför Åland, holdingbolag, fastighetsbolag och kommuner samt kommunala bolag. Detta innebär att företagen som tillhör en koncern troligen har ännu större ekonomisk betydelse än vad tabellen visar.

Andel av alla företag på Åland som tillhör koncern år 2009, procent
Stapeldiagram som visar andelen av alla företag som tillhör koncern

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 2 mars 2011

Frågor om företagsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)