Koncernstatistik 2011

Statistik över koncerner på Åland år 2011

Detta är tredje gången Ålands statistik- och utredningsbyrå producerar någon form av koncernstatistik (första gången gällande år 2009). Det har under arbetets gång konstaterats att koncernstrukturerna är mycket komplexa, och berör år 2011 företag i inte mindre än 17 länder (18 länder år 2010). På grund av detta saknas en del uppgifter, främst om utländska företag (exempelvis koncernens utländska omsättning och personalantal).

Beskrivning av statistiken

Uppgifter om de åländska koncernstrukturerna innehåller uppgifter om alla moder-, dotter- och intressebolag då moderbolagets hemkommun ligger på Åland. I de fall moderbolagets hemkommun ligger utanför Åland, ingår uppgifter om moderbolaget och de åländska dotterbolagen (bolag där ett annat bolag innehar mer än 50 procent av rösterna) samt intressebolagen (med intresseföretag avses i koncernregistret ett företag, i vilket en annan institutionell enhet har en röstandel på 10-50 procent, antingen direkt eller indirekt). Observera att detta innebär att den utländska koncernens samtliga dotter- och intressebolag inte nödvändigtvis är med i statistiken. I och med korsägande kan ett företag i ett fåtal fall finnas med i statistiken exempelvis både som moderbolag och som intressebolag.

År 2011 ingick åländska företag i 54 koncerner

Tabellen koncerner verksamma på Åland efter hemort visar att det år 2011 fanns 54 koncerner (48 företagskoncerner och 6 kommunala koncerner) där det ingick åländska företag, dessa koncerner innehöll sammanlagt 298 företag, det vill säga moder-, dotter- och intressebolag  (281 unika företag). I 33 av koncernerna hade moderbolaget hemort på Åland (inklusive kommunalkoncerner), och dessa åländska koncerner innehöll tillsammans 244 företag. I 9 av koncernerna hade moderbolaget hemort i Finland medan 12 av koncernerna hade ett utländskt moderbolag.

Koncerner och tillhörande företag verksamma på Åland efter hemort år 2011
Tabell som visar antalet koncerner och tillhörande företag efter hemort

De flesta av de åländska koncernernas (företags- och kommunalkoncernernernas) dotterbolag finns registrerade på Åland (85 st), men även ett antal i Sverige (18 st), Finland (21 st) samt övriga världen (37 st). Den största åländska koncernen sett till antal företag innehöll 41 företag, bestående av ett moderbolag, 26 dotterbolag och 14 intressebolag. Den största åländska koncernen sett till antalet anställda (inrikes) sysselsatte nästan 1.900 personer i Finland (inklusive Åland). Samma koncern var samtidigt även störst sett till omsättning (inrikes) och omsatte nästan 518 miljoner euro i Finland.

Av de icke-åländska koncernerna som fanns representerade på Åland hade den största koncernen (Kesko) mer än 10.300 anställda i Finland, och en omsättning (inrikes) på nästan 9,2 miljarder euro. Uppgifterna om utländska koncerner är begränsade, men exempelvis Orkla-koncernen (Chips) sysselsätter mer än 30.000 personer (i mer än 40 länder) och omsätter årligen ca 8,3 miljarder euro (61 miljarder NOK).

I tabellen antal koncerner och företag efter personalens storleksklass illustreras att koncernerna som finns representerade på Åland är av varierande storlek. Det finns koncerner som sysselsätter allt från 0-4 personer till mer än 250 personer. Samtidigt visar tabellen antal koncerner och företag efter omsättningens storleksklass att det finns koncerner som omsätter mindre än 1 miljon euro till koncerner som omsätter mer än 1 miljard euro (Fotnot: Intressebolag är ej inkluderade i ovanstående företagsuppgifter).

Tabellen koncerner och åländska företag efter bransch visar antalet koncerner fördelat på bransch, störst antal koncerner (15 st) finns i branschen handel. Samma bransch har även störst antal företag totalt (inklusive icke-åländska) med 70 st, näst mest finns i branschen tillverkning (62 st). Störst antal åländska företag finns i branschen handel (40 st).

Nedan redovisas de tio största koncernerna på Åland sett till företagens antal anställda på Åland (observera att intressebolagen inte är inräknade). Listan toppas av Viking Line, följt av Ålandsbanken och Eckerökoncernen.

De tio största koncernerna efter antalet anställda på Åland

1. Viking Line
2. Ålandsbanken
3. Eckerökoncernen
4. Wiklöf Holding
5. Ålands Penningautomatförening
6. Eriksson Capital
7. Transmar
8. Chips
9. Alandia-bolagen
10. ÅTT (Ålands Tidnings-Tryckeri)

I tabellen andel av alla företag på Åland som tillhör koncern (procent) följer en jämförelse mellan de företag som tillhör en koncern och samtliga företag på Åland. Andelen företag som tillhör en koncern uppgår till endast 6,6 procent av samtliga företag på Åland. Men deras ekonomiska betydelse är väsentligt större, deras andel av antalet sysselsatta på Åland är 43,8 procent och andelen av omsättningen på Åland är 55,0 procent (Fotnot: Materialet har samkörts mot arbetsställeregistret, varifrån uppgifter om omsättning och personal hämtats). Ett antal åländska företag finns med i koncernregistret, men inte i arbetsställeregistret. Det handlar då exempelvis om företag med arbetsställe utanför Åland, holdingbolag, fastighetsbolag och kommuner samt kommunala bolag. Detta innebär att företagen som tillhör en koncern troligen har ännu större ekonomisk betydelse än vad tabellen visar.

Andel av alla företag på Åland som tillhör koncern år 2011, procent
Stapeldiagram som visar andelen av alla företag som tillhör koncern

Jämfört med år 2010 har antalet koncerner har år 2011 ökat med sju, medan antalet företag ökat med 37. Framförallt är det mängden dotterbolag som har ökat. Ökningen härstammar nästan i sin helhet från åländska koncerner och företag. Andelen företag som tillhör koncern och deras andel av personalen har ökat, medan deras andel av omsättningen har minskat marginellt.

Frågor om företagsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 21 januari 2013