Koncernstatistik 2015

Beskrivning av statistiken

Uppgifter om de åländska koncernstrukturerna härstammar från det finländska koncernregistret och innehåller uppgifter om alla moder-, dotter- och intressebolag då moderbolagets hemkommun ligger på Åland. I de fall moderbolagets hemkommun ligger utanför Åland, ingår uppgifter om moderbolaget och de åländska dotterbolagen (bolag där ett annat bolag innehar mer än 50 procent av rösterna) samt intressebolagen (med intresseföretag avses i koncernregistret ett företag, i vilket en annan institutionell enhet har en röstandel på 10–50 procent, antingen direkt eller indirekt). Observera att detta innebär att den utländska koncernens samtliga dotter- och intressebolag inte nödvändigtvis är med i statistiken. I och med korsägande kan ett företag i ett fåtal fall finnas med i statistiken exempelvis både som moderbolag och som intressebolag. Koncernstrukturerna på Åland är mycket komplexa, och berör år 2015 företag i inte mindre än 23 länder. På grund av detta saknas en del uppgifter, främst om utländska företag (exempelvis koncernens utländska omsättning och personalantal).

År 2015 ingick åländska företag i 70 koncerner

Tabellen koncerner verksamma på Åland efter hemort visar att det år 2015 fanns 70 koncerner (58 företagskoncerner och tolv kommunala koncerner) där det ingick åländska företag, dessa koncerner innehöll sammanlagt 375 företag, det vill säga moder-, dotter- och intressebolag (341 unika företag). I 50 av koncernerna hade moderbolaget hemort på Åland (inklusive kommunalkoncerner), och dessa åländska koncerner innehöll tillsammans 332 företag. I tio av koncernerna hade moderbolaget hemort i Finland, och tio av koncernerna hade ett utländskt moderbolag.

Koncerner och tillhörande företag verksamma på Åland efter hemort år 2015

Tabell över koncerner verksamma på Åland efter hemort

De flesta av de åländska koncernernas (företags- och kommunalkoncernernernas) dotterbolag finns registrerade på Åland (116 st), men även ett antal i Finland (17 st), Sverige (19 st) samt övriga världen (43 st). Den största åländska koncernen sett till antal företag innehöll 45 företag, bestående av ett moderbolag, 34 dotterbolag och tio intressebolag. Den största åländska koncernen sett till antalet anställda (inrikes) sysselsatte ca 2 167 personer i Finland (inklusive Åland). Samma koncern var samtidigt även störst sett till omsättning (inrikes) och hade en omsättning på ca 530 miljoner euro.

Av de icke-åländska koncernerna som fanns representerade på Åland hade den största koncernen (Kesko) ca 9 080 anställda i Finland, och en omsättning (inrikes) på ca 7,1 miljarder euro. Uppgifterna om utländska koncerner är begränsade, men exempelvis Orkla-koncernen (Chips) sysselsatte år 2015 ca 14 700 personer och omsatte ca 3,6 miljarder euro (33,2 miljarder NOK).

I tabellen antal koncerner och företag efter personalens storleksklass illustreras att koncernerna som finns representerade på Åland är av varierande storlek. Det finns koncerner som sysselsätter allt från 0–4 personer till mer än 250 personer. Samtidigt visar tabellen antal koncerner och företag efter omsättningens storleksklass att det finns koncerner som omsätter mellan fem och tio miljoner euro till koncerner som omsätter mer än 500 miljoner euro (Fotnot: Intressebolag är ej inkluderade i ovanstående företagsuppgifter).

Tabellen koncerner och åländska företag efter bransch visar antalet koncerner fördelat på bransch, störst antal koncerner (15 st) finns i branschen handel. Störst antal företag hade branschen offentlig förvaltning (kommunalkoncerner) med 70 st, följt av branscherna tillverkning (66 st) samt handel (59 st). Störst antal åländska företag även det i branschen offentlig förvaltning med 70 st, följt av branschen handel med 41 åländska företag.

Nedan redovisas de tio största koncernerna på Åland sett till företagens antal anställda på Åland (observera att intressebolagen inte är inräknade). Listan toppas av Viking Line, följt av Ålandsbanken och Eckerökoncernen.

De tio största koncernerna år 2015 efter antalet anställda på Åland

  1. Viking Line
  2. Ålandsbanken
  3. Eckerökoncernen
  4. Eriksson Capital
  5. Wiklöf Holding
  6. Transmar
  7. Ålands Penningautomatförening
  8. Minicarriers Ab
  9. Alandia Försäkring
  10. Orkla

I tabellen andel av alla företag på Åland som tillhör koncern (procent) följer en jämförelse mellan de företag som tillhör en koncern och samtliga företag på Åland. Andelen företag som tillhör en koncern uppgår till drygt nio procent av samtliga företag på Åland. Men deras ekonomiska betydelse är väsentligt större, deras andel av antalet sysselsatta på Åland är närmare 49 procent och andelen av omsättningen på Åland är ca 56 procent (Fotnot: Materialet har samkörts mot arbetsställeregistret, varifrån uppgifter om omsättning och personal för år 2015 hämtats). Ett antal åländska företag finns med i koncernregistret, men inte i arbetsställeregistret. Det handlar då exempelvis om företag med arbetsställe utanför Åland, holdingbolag, fastighetsbolag och kommuner samt kommunala bolag. Detta innebär att företagen som tillhör en koncern troligen har ännu större ekonomisk betydelse än vad tabellen visar.

Andel av alla företag på Åland som tillhör koncern år 2015, procent

Stapeldiagram som visar andelen av företagen som tillhör koncern

Jämfört med år 2014 har antalet koncerner år 2015 ökat med sju och antalet företag ökat med hela 47 st. Antalet moderbolag har ökat med sju st, antalet dotterbolag som har ökat med tolv st och antalet intressebolag med hela 30 st. Ökningen härstammar främst från intressebolag med låg ägarandel inom kommunalkoncerner. Antalet finländska och utländska koncerner samt företag har varit i princip oförändrat mellan år 2014 och år 2015. Andelen företag som tillhör koncern samt deras andel av personal har även den varit oförändrad, men andelen av omsättningen har ökat.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax