Koncernstatistik 2019

Beskrivning av statistiken

Uppgifter om de åländska koncernstrukturerna härstammar från det finländska koncernregistret och innehåller uppgifter om alla moder-, dotter- och intressebolag då moderbolagets hemkommun ligger på Åland. I de fall moderbolagets hemkommun ligger utanför Åland, ingår uppgifter om moderbolaget och de åländska dotterbolagen (bolag där ett annat bolag innehar mer än 50 procent av rösterna) samt intressebolagen (med intresseföretag avses i koncernregistret ett företag, i vilket en annan institutionell enhet har en röstandel på 10–50 procent, antingen direkt eller indirekt). Observera att detta innebär att den utländska koncernens samtliga dotter- och intressebolag inte nödvändigtvis är med i statistiken. I och med korsägande kan ett företag i ett fåtal fall finnas med i statistiken exempelvis både som moderbolag och som intressebolag. I koncernregistret ingår även vissa intressebolag med en ägar/röstandel som är mindre än tio procent, dessa företag har dock inte räknats med i statistiken. Koncernstrukturerna på Åland är mycket komplexa, och berör år 2019 företag i inte mindre än 22 länder. På grund av detta saknas en del uppgifter, främst om utländska företag (exempelvis koncernens utländska omsättning och personalantal).

År 2019 ingick åländska företag i 79 koncerner

Tabellen koncerner verksamma på Åland efter hemort visar att det år 2019 fanns 79 koncerner (61 företagskoncerner och 18 kommunala koncerner) där det ingick åländska företag, dessa koncerner innehöll sammanlagt 395 företag, det vill säga moder-, dotter- och intressebolag (370 unika företag). I 53 av koncernerna hade moderbolaget hemort på Åland (inklusive kommunalkoncerner), och dessa åländska koncerner innehöll tillsammans 338 företag. I 13 av koncernerna hade moderbolaget hemort i Finland, och 13 av koncernerna hade ett utländskt moderbolag.

Koncerner och tillhörande företag verksamma på Åland efter hemort år 2019

Tabell över koncerner verksamma på Åland efter hemort

Fotnot: I kommunalkoncernerna ingår även en statligt ägd koncern.

De flesta av de åländska koncernernas (företags- och kommunalkoncernernernas) dotterbolag finns registrerade på Åland (114 st), men även ett antal i Finland (28 st), Sverige (20 st) samt övriga världen (41 st). Den största åländska koncernen sett till antal företag innehöll 38 företag, bestående av ett moderbolag, 25 dotterbolag och tolv intressebolag. Den största åländska koncernen sett till antalet anställda (inrikes) sysselsatte närmare 2 200 personer i Finland (inklusive Åland). Samma koncern var samtidigt även störst sett till omsättning och hade en omsättning på närmare 500 miljoner euro.

Av de icke-åländska koncernerna som fanns representerade på Åland hade den största koncernen (Kesko) knappt 10 500 anställda i Finland, och en omsättning på drygt 10,7 miljarder euro. Uppgifterna om utländska koncerner är begränsade, men exempelvis Orkla-koncernen (Chips) hade år 2019 sammanlagt mer än 18 300 anställda och omsatte mer än 4,4 miljarder euro (43,6 miljarder NOK). Dessa uppgifter är hämtade från respektive koncerns årsredovisningar.

I tabellen antal koncerner och företag efter personalens storleksklass illustreras att koncernerna som finns representerade på Åland är av varierande storlek. Det finns koncerner som sysselsätter allt från 0–4 personer till mer än 250 personer. Samtidigt visar tabellen antal koncerner och företag efter omsättningens storleksklass att det finns koncerner som omsätter mellan 20 och 50 miljoner euro till koncerner som omsätter mer än 500 miljoner euro (Fotnot: Intressebolag är ej inkluderade i ovanstående företagsuppgifter). Observera att ett stort antal koncerner (och företag) har en okänd storlek på omsättningen i grundmaterialet, således kan det även finnas koncerner med en omsättning som är mindre än 20 miljoner euro.

Tabellen koncerner och åländska företag efter bransch visar antalet koncerner fördelat på bransch, störst antal koncerner finns i branscherna handel samt offentlig förvaltning (16 st respektive 18 st). Störst antal företag hade branscherna tillverkning med 67 st, följt av branscherna offentlig förvaltning (kommunalkoncerner) med 65 st samt handel (62 st). Störst antal åländska företag även det i branschen offentlig förvaltning med 64 st, följt av branschen handel med 46 åländska företag. Observera att samma företag kan förekomma flera gånger, exempelvis såsom dotterbolag eller intressebolag i flera olika koncerner.

Nedan redovisas de tio största koncernerna på Åland sett till företagens antal anställda på Åland (observera att intressebolagen inte är inräknade). Listan toppas av Viking Line, följt av Ålandsbanken och Wiklöf Holding.

De tio största koncernerna år 2019 efter antalet anställda på Åland

  1. Viking Line
  2. Ålandsbanken
  3. Wiklöf Holding
  4. Eckerökoncernen
  5. Eriksson Capital
  6. Ålands Penningautomatförening
  7. Godby Shipping
  8. Transmar
  9. Orkla
  10. Alandia Försäkring

I tabellen andel av alla företag på Åland som tillhör koncern (procent) följer en jämförelse mellan de företag som tillhör en koncern och samtliga företag på Åland. Andelen företag som tillhör en koncern uppgår till knappt nio procent av samtliga företag på Åland. Men deras ekonomiska betydelse är väsentligt större, deras andel av antalet sysselsatta på Åland är drygt 50 procent och andelen av omsättningen på Åland är knappt 60 procent (Fotnot: Materialet har samkörts mot arbetsställeregistret, varifrån uppgifter om omsättning och personal för år 2019 hämtats). Ett antal åländska företag finns med i koncernregistret, men inte i arbetsställeregistret. Det handlar då exempelvis om företag med arbetsställe utanför Åland, holdingbolag, fastighetsbolag och kommuner samt kommunala bolag. Detta innebär att företagen som tillhör en koncern troligen har ännu större ekonomisk betydelse än vad tabellen visar.

Andel av alla företag på Åland som tillhör koncern år 2019, procent

En liten andel av företagen ingår i en koncern, men deras andel av löner och omsättning är stor

Jämfört med år 2018 har antalet koncerner år 2019 ökat med tre koncerner, och antalet företag har ökat med elva st. Antalet moderbolag har ökat med tre st, antalet undermoderbolag ökade med ett st medan antalet dotterbolag har minskat med tre st. Antalet intressebolag har ökat med tio st. Antalet finländska företagskoncerner har ökat med två st, men antalet företag i dessa koncerner tycks ha minskat. Antalet utländska koncerner har varit oförändrat, medan antalet företag i dessa koncerner har minskat med ett företag. Andelen företag som tillhör koncern ökade marginellt, medan andelen av personal samt andelen av omsättningen minskade något mellan år 2018 och 2019.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax