Koncernstatistik 2021

Beskrivning av statistiken

Uppgifter om de åländska koncernstrukturerna härstammar från det finländska koncernregistret och innehåller uppgifter om alla moder-, dotter- och intressebolag då moderbolagets hemkommun ligger på Åland. I de fall moderbolagets hemkommun ligger utanför Åland, ingår uppgifter om moderbolaget och de åländska dotterbolagen (bolag där ett annat bolag innehar mer än 50 procent av rösterna) samt intressebolagen (med intresseföretag avses i koncernregistret ett företag, i vilket en annan institutionell enhet har en röstandel på 10–50 procent, antingen direkt eller indirekt). Observera att detta innebär att den utländska koncernens samtliga dotter- och intressebolag inte nödvändigtvis är med i statistiken. I och med korsägande kan ett företag i ett fåtal fall finnas med i statistiken exempelvis både som moderbolag och som intressebolag. I koncernregistret ingår även vissa intressebolag med en ägar-/röstandel som är mindre än tio procent, dessa företag har dock inte räknats med i statistiken. Koncernstrukturerna på Åland är mycket komplexa, och berör år 2021 företag i inte mindre än 21 länder. På grund av detta saknas en del uppgifter, främst om utländska företag (exempelvis koncernens utländska omsättning och personalantal).

År 2021 ingick åländska företag i 75 koncerner

Tabellen koncerner verksamma på Åland efter hemort visar att det år 2021 fanns 75 koncerner (58 företagskoncerner och 17 kommunala koncerner) där det ingick åländska företag, dessa koncerner innehöll sammanlagt 373 företag, det vill säga moder-, dotter- och intressebolag (355 unika företag). I 51 av koncernerna hade moderbolaget hemort på Åland (inklusive kommunalkoncerner), och dessa åländska koncerner innehöll tillsammans 316 företag. I 13 av koncernerna hade moderbolaget hemort i Finland, och elva av koncernerna hade ett utländskt moderbolag.

Koncerner och tillhörande företag verksamma på Åland efter hemort år 2021

Tabell över koncerner verksamma på Åland efter hemort

Fotnot: I kommunalkoncernerna ingår även en statligt ägd koncern.

De flesta av de åländska koncernernas (företags- och kommunalkoncernernas) dotterbolag finns registrerade på Åland (108 stycken), men även ett antal i Finland (19 stycken), Sverige (23 stycken) samt övriga världen (39 stycken). Den största åländska koncernen sett till antal företag innehöll 42 företag, bestående av ett moderbolag, 29 dotterbolag och 12 intressebolag. Den största åländska koncernen sett till antalet anställda (inrikes) sysselsatte i medeltal drygt 1 300 personer i Finland (inklusive Åland). Samma koncern var samtidigt även störst sett till omsättning och hade en omsättning på ca 250 miljoner euro.

Av de icke-åländska koncernerna som fanns representerade på Åland hade den största koncernen (Kesko) ungefär 12 400 anställda i Finland vid årets slut, och en sammanlagd omsättning på knappt 11,3 miljarder euro. Uppgifterna om utländska koncerner är begränsade, men exempelvis Orkla-koncernen (Chips) hade år 2020 sammanlagt mer än 21 400 anställda och omsatte mer än 4,3 miljarder euro (50,4 miljarder NOK). Dessa uppgifter är hämtade från respektive koncerns årsredovisningar.

I tabellen antal koncerner och företag efter personalens storleksklass illustreras att koncernerna som finns representerade på Åland är av varierande storlek. Det finns koncerner som sysselsätter allt från 0–4 personer till mer än 250 personer. Samtidigt visar tabellen antal koncerner och företag efter omsättningens storleksklass att det finns koncerner som omsätter mellan fem och tio miljoner euro till koncerner som omsätter mer än 500 miljoner euro (Fotnot: Intressebolag är ej inkluderade i ovanstående företagsuppgifter). Observera att ett stort antal koncerner (och företag) har en okänd storlek på omsättningen i grundmaterialet, således kan det även finnas koncerner med en omsättning som är mindre än fem miljoner euro.

Tabellen koncerner och åländska företag efter bransch visar antalet koncerner fördelat på bransch, störst antal koncerner finns i branscherna handel samt offentlig förvaltning (13 stycken respektive 18 stycken). Störst antal företag hade branscherna tillverkning och offentlig förvaltning (kommunalkoncerner) med 60 stycken respektive 62 stycken. Störst antal åländska företag även det i branschen offentlig förvaltning med 60 stycken, följt av branscherna handel med 37 åländska företag samt finans- och försäkring med 35 åländska företag. Observera att samma företag kan förekomma flera gånger, exempelvis såsom dotterbolag eller intressebolag i flera olika koncerner.

Nedan redovisas de tio största koncernerna på Åland sett till företagens antal anställda på Åland (observera att intressebolagen inte är inräknade). Listan toppas av Viking Line, följt av Ålandsbanken och Eckerökoncernen.

De tio största koncernerna år 2021 efter antalet anställda på Åland

  1. Viking Line
  2. Ålandsbanken
  3. Eckerökoncernen
  4. Eriksson Capital
  5. Wiklöf Holding
  6. Godby Shipping
  7. Ålands Penningautomatförening
  8. Orkla
  9. Transmar
  10. Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

I tabellen andel av alla företag på Åland som tillhör koncern (procent) följer en jämförelse mellan de företag som tillhör en koncern och samtliga företag på Åland. Andelen företag som tillhör en koncern uppgår till drygt åtta procent av samtliga företag på Åland. Men deras ekonomiska betydelse är väsentligt större, deras andel av antalet sysselsatta på Åland är nästan 51 procent och andelen av omsättningen på Åland är strax över 51 procent (Fotnot: Materialet har samkörts mot arbetsställeregistret, varifrån uppgifter om omsättning och personal för år 2021 hämtats). Ett antal åländska företag finns med i koncernregistret, men inte i arbetsställeregistret. Det handlar då exempelvis om företag med arbetsställe utanför Åland, holdingbolag, fastighetsbolag och kommuner samt kommunala bolag. Detta innebär att företagen som tillhör en koncern troligen har ännu större ekonomisk betydelse än vad tabellen visar.

Andel av alla företag på Åland som tillhör koncern år 2021, procent

En liten andel av företagen ingår i en koncern, men deras andel av löner och omsättning är stor

Jämfört med år 2020 har antalet koncerner år 2021 minskat med två koncerner, även antalet företag har minskat med två stycken. Antalet moderbolag har minskat med två bolag, antalet undermoderbolag ökade med ett bolag, antalet dotterbolag var oförändrat medan antalet intressebolag har minskat med ett bolag. Antalet finländska företagskoncerner har minskat med en koncern, men (det kända) antalet företag i dessa koncerner tycks ha ökat med tre företag. Antalet utländska koncerner samt antalet företag i dessa koncerner var oförändrade. Andelen företag som tillhör koncern ökade marginellt, medan andelen av personal samt andelen av omsättningen ökade något mer mellan år 2020 och 2021.

År 2021 återhämtade sig den åländska ekonomin något från coronapandemin och de efterföljande restriktionerna, där bland annat företag inom exempelvis sjötransportbranschen och hotell- och restaurangbranschen inte hade möjlighet att bedriva en normal verksamhet. Effekterna av pandemin och restriktionerna syns dock fortfarande år 2021, och den åländska ekonomin har ännu inte återhämtat sig till 2019 års nivå. Många av de större företagen inom ovan nämnda branscher är del av koncerner, dessa företag drabbades troligen hårdare av coronapandemins restriktioner än mindre företag som inte tillhör koncern.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax