Korttidsövernattningar i hus, lägenheter och stugor 2018–2021

Över 40 000 övernattningar hyrdes ut via bokningssajter 2021

ÅSUB har nu möjlighet att presentera statistikuppgifter över korttidsövernattningar i hus, lägenheter och stugor som hyrs ut av privatpersoner och företag på bokningssajterna Airbnb, Booking, Expedia och Tripadvisor. Under 2021, som är det senaste hela året för vilket uppgifter finns, var övernattningarna 41 000. Dessa siffror kompletterar delvis ÅSUBs inkvarteringsstatistik som visar att stugbyarna 2021 hade 69 000 övernattningar och att antalet övernattningar totalt (inklusive hotell, gästhem, pensionat, stugbyar och campingplatser) uppgick till 344 000. Det är dock viktigt att notera att uppgifterna från ÅSUB och bokningssajterna till viss del överlappar varandra eftersom en del stug- och lägenhetsuthyrare som ingår i ÅSUBs statistik finns med på bokningssajterna. Uppgifterna från bokningssajterna är ändå viktiga då de fångar upp uthyrare med färre än fem hus, stugor eller lägenheter, vilka inte omfattas av ÅSUBs statistikinsamling. De uthyrare med färre än fem hus, stugor eller lägenheter som inte finns med på de fyra aktuella bokningssajterna omfattas inte av någondera statistiken. Uppgifter om inkvarteringen på hotell, gästhem, pensionat och campingplatser ingår inte i statistiken från bokningssajterna eftersom dessa anläggningar redan täcks in av den traditionella inkvarteringsstatistiken.  

Bokningssajternas anläggningar påverkades mindre av pandemin än de i ÅSUBs statistikinsamling

Uppgifterna om korttidsövernattningar i hus, lägenheter och stugor som uthyres på bokningssajter finns nu tillgängliga för 2018–2021 samt första halvåret 2022. Under åren före covid-19-pandemin, 2018 och 2019, uppgick övernattningarna till 33 000 respektive 37 000, men 2020 minskade de till 25 000 för att 2021 nå 41 000 och därmed bli flera jämfört med före pandemin. När man ser på förändringen över åren bör man beakta att uppgifter om antalet hus, lägenheter och stugor som bjuds ut på bokningssajterna saknas och att det inte är endast intresset för att hyra inkvartering som påverkar siffrorna, utan också antalet objekt som utbjuds. Statistiken över korttidsövernattningar som bokas via sajterna bidrar ändå till att belysa utvecklingen av uthyrningsaktiviteten på de aktuella bokningssajterna och utgör därmed en kompletterande indikator för branschen.

Korttidsövernattningar i hus, lägenheter och stugor hyrda via bokningssajter 2018–2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Utvecklingen av antalet övernattningar på alla inkvarteringsanläggningar som ingår i ÅSUBs statistik skilde sig något från utvecklingen av bokningssajternas korttidsövernattningar i hus, lägenheter och stugor. De totala övernattningarna i ÅSUBs statistik hade en svag minskning från 2018 till 2019 och en betydligt djupare nedgång 2020 än övernattningarna som hyrdes ut på bokningssajterna. År 2021 nådde de totala övernattningarna i ÅSUBs statistik inte upp till samma nivå som före pandemin. Utvecklingen av övernattningarna i enbart stugbyarna i ÅSUBs statistik var i stort sett densamma som för de totala övernattningarna på alla anläggningar.

Procentuell utveckling av antalet korttidsövernattningar i hus, lägenheter och stugor hyrda via bokningssajter samt övernattningarna på alla inkvarteringsanläggningar i ÅSUBs statistik från 2018 till 2019, 2020 och 2021 

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Positiv utveckling av bokningssajternas övernattningar under första halvåret 2022

Bokningssajternas uppgifter för första halvåret 2022 visar en ökning av korttidsövernattningarna i hus, lägenheter och stugor jämfört med såväl 2021 som 2019. De uppgick till 16 000 första halvåret 2022 och 12 000 samma period 2021, vilket innebär en ökning med 32 procent. ÅSUBs inkvarteringsstatistik för de totala övernattningarna 2022 är inte ännu tillgänglig. 

Korttidsövernattningar i hus, lägenheter och stugor hyrda via bokningssajter halvårsvis 2018–2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Runt 87 procent av övernattningarna som bokades på sajterna inföll under högsäsongen

Ungefär 87 procent av de korttidsövernattningar i hus, lägenheter och stugor som bokas via bokningssajter inföll under högsäsongsmånaderna maj–september. Detta gäller alla år 2018–2021 utom 2020 då andelen var något lägre, 83 procent. Av de totala övernattningarna i ÅSUBs statistik inföll mellan 80 och 86 procent under högsäsongsmånaderna under 2018–2021. Ser man endast på stugbyarnas övernattningar så hade de en högre koncentration till högsäsongen med över 90 procent alla de aktuella åren.

Korttidsövernattningar i hus, lägenheter och stugor hyrda via bokningssajter efter period 2018–2021

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Före pandemin stod finländska och åländska gäster för ungefär 45 procent av övernattningarna som bokades på sajterna

Liksom ÅSUBs inkvarteringsstatistik visar också uppgifterna från bokningssajterna att finländska och åländska gäster stod för en betydligt större andel av övernattningarna under pandemiåren 2020 och 2021 än tidigare. När det gäller hus, lägenheter och stugor som hyrs på bokningssajterna var andelen finländska och åländska övernattningar runt 45 procent 2018 och 2019, men 2020 och 2021 steg den till över 80 procent. Under det första halvåret 2022 stod Finland och Åland för drygt två tredjedelar av övernattningarna som bokades på sajterna. Andelarna är ungefär desamma när det gäller de totala övernattningarna på inkvarteringsanläggningarna som ingår i ÅSUBs statistik, men ser man enbart på stugbyarna var andelen finländska och åländska övernattningar något mindre alla de redovisade åren förutom 2020. Före pandemin, 2018 och 2019, stod finländska och åländska gäster för endast en tredjedel av övernattningarna i stugbyarna.

Korttidsövernattningar i hus, lägenheter och stugor hyrda via bokningssajter efter gästernas hemland 2018–2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Den genomsnittliga vistelselängden var något kortare i hus, lägenheter och stugor som bokades på sajterna än på stugbyarna i ÅSUBs statistik

Under 2021 gjordes 4 900 bokningar av åländska hus, lägenheter och stugor på sajterna och inkvartering hyrdes för totalt 13 700 nätter. Medeltalet för vistelsernas längd mätt i antal nätter uppgick därmed till 2,8 år 2021. Denna medellängd ökade varje år från 2018 till 2021 med 0,1 natt, från 2,5 till 2,8 nätter och för första halvåret 2022 var motsvarande siffra 2,9. I ÅSUBs inkvarteringsstatistik kan man visa på vistelsernas medellängd genom att beräkna genomsnittet för antalet övernattningar per gäst. När det gäller den totala inkvarteringen uppgick medeltalet övernattningar per gäst till 2,0–2,1 under 2018–2021, men ser man endast till stugbyarna varierade medeltalet mellan 3,0 (2020) och 3,7 (2019).

Månatliga uppgifter för korttidsövernattningarna i hus, lägenheter och stugor hyrda via bokningssajter finns i en excelfil på ÅSUBs webbplats.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax