Kulturella och kreativa näringar 2016

De kreativa näringarna omsätter 75 miljoner

De kreativa näringsgrenarna omsätter 75 miljoner euro. Deras sammanlagda förädlingsvärde är 32 miljoner euro, 3,5 procent av näringslivets sammanlagda förädlingsvärde. Förädlingsvärdet var på samma nivå 2016 som 2015 trots att omsättningen minskade. Antalet företag inom de aktuella näringsgrenarna är närmare 240, varav de allra flesta är små och har 0–4 anställda.

Detta framgår av den uppdaterade statistik om de kreativa och kulturella näringarna som ÅSUB nu har publicerat. Siffrorna gäller 2016, det senaste gemensamma året för vilket det finns färdig statistik på de aktuella områdena. De första specifika data som togs fram om dessa näringsgrenar på uppdrag av landskapsregeringens kulturbyrå publicerades i början av 2019 och gällde 2015.

Branschen IT-tjänster och informationstjänster är störst såväl sett till omsättning som förädlingsvärde. I de flesta av branscherna ligger förädlingsvärdet i storleksordningen 30–50 procent av omsättningen.

Omsättning och förädlingsvärde inom de kreativa näringarna 2016

Drygt 650 personer på Åland har sin huvudsysselsättning i en kreativ näringsgren, 350 män och 300 kvinnor. De utgör 4,5 procent av alla sysselsatta, en något lägre siffra än året före.

Drygt 400 är sysselsatta inom ett kreativt yrke, 100 flera kvinnor än män.

Sysselsatt befolkning 2016 efter näringsgren och yrke indelade efter huruvida de definieras som kreativa eller inte

Närmare 1 300 personer har en utbildning inom ett kreativt område, dubbelt flera kvinnor än män. Närmare 900 av dem är sysselsatta, medan över 300 är pensionärer och 30 är arbetslösa. De arbetslösa blev färre mellan 2015 och 2016.

Många personer med en kreativ utbildning och även en hel del av dem som har kreativa yrken är sysselsatta inom andra näringsgrenar än de som har definierats som kreativa.

Skiss över sambandet mellan kreativa näringsgrenar, yrken och utbildningar

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax