Kulturella och kreativa näringar 2017

Drygt 420 personer är sysselsatta inom ett kreativt yrke

ÅSUB har för tredje året i rad sammanställt statistik över de kulturella och kreativa näringarna på Åland. De senaste siffrorna gäller 2017, vilket är det senaste året för vilket det finns färdig statistik på samtliga områden, och statistiken täcker därmed in 2015–2017.

Drygt 420 personer, varav två tredjedelar kvinnor, var 2017 sysselsatta inom ett kreativt yrke, vilket är en ökning jämfört med 2015. Däremot minskade antalet personer som hade sin huvudsysselsättning inom en kreativ näringsgren, från 707 personer 2015 till 632 personer 2017. Det var personer med ett annat yrke än ett kreativt som stod för minskningen inom de kreativa näringsgrenarna, vilket kan ses i tabellen nedan. Antalet sysselsatta inom de kreativa näringsgrenarna utgjorde 2017 4,3 procent av alla sysselsatta på Åland och bestod av något fler män än kvinnor.

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutningen till tabellen.

Antalet personer med en utbildning inom ett kreativt område uppgick 2017 till 1 540 personer, nästan dubbelt flera kvinnor än män. Närmare 1 100 av dem var sysselsatta, medan över 350 var pensionärer och nästan 40 var arbetslösa. Andelen arbetslösa blev färre mellan 2015 och 2017.

Många personer med en kreativ utbildning och även en stor del av dem som har kreativa yrken är sysselsatta inom andra näringsgrenar än de som har definierats som kreativa. Endast 13 procent av de sysselsatta med kreativ utbildning arbetar inom en bransch som är definierad som kreativ.

Diagrammet beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

De kreativa näringsgrenarnas omsättning var på samma nivå 2017 som 2016, dvs 75 miljoner euro. Dock ökade förädlingsvärdet till 33,4 miljoner euro, vilket motsvarade 3,5 procent av näringslivets sammanlagda förädlingsvärde. Den minskade omsättningen kom framförallt från handeln samt förlagsverksamhet, film-, video- och TV-programverksamhet. Den sistnämnda branschen ökade dock förädlingsvärdet och stod för en stor del av den samlade ökningen av förädlingsvärdet inom de kreativa näringarna.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Maria Viktorsson

+358 (0)18 25583
fornamn.efternamn[at]asub.ax