Kulturella och kreativa näringar 2018

Närmare 430 personer är sysselsatta inom ett kreativt yrke

ÅSUB har för fjärde året i rad sammanställt statistik över de kulturella och kreativa näringarna på Åland. De senaste siffrorna gäller 2018, vilket är det senaste året för vilket det finns färdig statistik på samtliga områden, och statistiken täcker därmed in 2015–2018.

Antalet personer har under denna fyraårsperiod ökat och 2018 var närmare 430 personer, varav två tredjedelar kvinnor, sysselsatta inom ett kreativt yrke. Däremot har antalet personer som har sin huvudsysselsättning inom en kreativ näringsgren minskat kontinuerligt under samma period och 2018 uppgick antalet personer sysselsatta inom en kreativ näringsgren till 618 personer. Minskningen inom de kreativa näringsgrenarna beror på ett minskat antal personer med ett annat yrke än ett kreativ, vilket kan ses i tabellen nedan. Antalet sysselsatta inom de kreativa näringsgrenarna utgjorde 2018 4,2 procent av alla sysselsatta på Åland och bestod av något fler män än kvinnor.

Sysselsatta 2015-2018 efter kombination av yrke och näringsgren

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Antalet personer med en utbildning inom ett kreativt område uppgick 2018 till 1 587 personer, varav knappa två tredjedelar är kvinnor. Närmare 1 100 av dem var sysselsatta, medan knappt 380 var pensionärer och knappt 50 var arbetslösa. De arbetslösa utgör 3,9 procent av de personer med kreativ utbildning som är under 65 år och ingår i arbetskraften, vilket kan jämföras med den totala arbetslösheten 2018 på 3,5 procent.

Många personer med en kreativ utbildning och även en stor del av dem som har kreativa yrken är sysselsatta inom andra näringsgrenar än de som har definierats som kreativa. Endast 12 procent av de sysselsatta med kreativ utbildning arbetar inom en bransch som är definierad som kreativ.

Skiss över sambandet mellan kreativa näringsgrenar, yrken och utbildningar

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

De kreativa näringsgrenarnas omsättning var 2018 74 miljoner euro, en minskning från 2017. Även förädlingsvärdet minskade, till skillnad från tidigare utveckling, under samma period och uppgick 2018 till 33 miljoner euro, vilket motsvarar 3,8 procent av näringslivets sammanlagda förädlingsvärde 2018. Den minskade omsättningen kan framför allt härledas till branschen för tillverkning av musikinstrument, spel och leksaker samt i parti- och detaljhandeln. Parti- och detaljhandeln står även för minskningen av det samlade förädlingsvärdet, tillsammans med branscherna förlagsverksamhet/film/video/TV samt annan tillverkning och annan verksamhet inom ekonomi. Däremot har förädlingsvärdet ökat inom IT- och informationstjänster, vilket innebär att minskningen av det samlade förädlingsvärdet totalt sett inte blir så stor.

Omsättning och förädlingsvärde inom de kreativa näringarna 2018

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Hela översikten finns att läsa här:

Maria Viktorsson

+358 (0)18 25583
fornamn.efternamn[at]asub.ax