Lärare 2005

Totalt arbetade 576 lärare inom det åländska skolsystemet vårterminen 2005. Två tredjedelar av dem, eller nästan 380 återfanns inom grundskolan, varav drygt 120 var klasslärare. Gymnasialstadiet (inkl. Folkhögskolan och Hantverksskolan) hade drygt 160 lärare och Högskolan på Åland 35 stycken. Läraryrket är kvinnodominerat. Två tredjedelar av lärarna var kvinnor 2005. I grundskolan var andelen så hög som 80 procent, främst beroende på den stora kvinnliga dominansen bland klass- och speciallärarna samt språklärarna. På gymnasialstadiet var fördelningen mellan män och kvinnor ganska jämn, men det fanns stora skillnader mellan de olika undervisningsämnena beträffande lärarnas könsfördelning. Högskolans lärarkår hade en betydande manlig majoritet men också en tydlig könsuppdelning mellan ämnesområdena.

Lärarna hade en relativt jämn fördelning på åldersgrupper. En viss tyngdpunkt låg i åldrarna 40-59 år, men en betydande andel var också 30-39 år. Bara sju procent av lärarna var under 30 år, varav nästan alla undervisade i grundskolan, medan sex procent var 60 år eller äldre. Att grundskolan hade de yngsta lärarna framgår också av att medelåldern där var lägst, knappt 44 år. Gymnasialstadiet hade den äldsta lärarkåren med en genomsnittsålder på nästan 48 år. Åldersfördelningen varierade betydligt mellan olika undervisningsämnen.

Tre fjärdedelar av lärarna hade formell behörighet. Högskolan hade den högsta andelen behöriga lärare, 91 procent, medan andelen i grundskolan och på gymnasialstadiet var 77 respektive 71 procent. För de behöriga lärarna finns uppgifter om i vilket land de har tagit sin examen. Den övervägande delen av lärarna var utbildade i Finland, men också en betydande andel i Sverige, medan ett fåtal hade fått sin utbildning i andra länder. I Högskolan och på gymnasialstadiet hade en fjärdedel examen från Sverige. I grundskolan var andelen över en tredjedel för lärarna totalt sett, men av de yngsta lärarna var så många som två tredjedelar utbildade i Sverige.

Hela meddelandet kan du läsa här.