Lärare 2008

Totalt arbetar 617 lärare inom den åländska utbildningen vårterminen 2008. Nästan två tredjedelar av dem, eller 392 personer, återfinns inom grundskolan, varav 121 är klasslärare, 91 lektorer och 62 elevassistenter. Gymnasialstadiet (inklusive Ålands folkhögskola) har 169 lärare och Högskolan på Åland 37 stycken. Inom den övriga utbildningen (Ålands musikinstitut och Medborgarinstitutet) jobbar sammanlagt 19 heltidsanställda lärare och rektorer. Totalt sett är nästan två tredjedelar av lärarna kvinnor. Kvinnomajoriteten är störst i grundskolan med 75 procent kvinnor. Inom gymnasialstadiet och den övriga utbildningen är könsfördelningen ganska jämn, medan över 60 procent av Högskolans lärare är män.

Grundskolan har de yngsta lärarna, med en medelålder på drygt 44 år. Den äldsta lärarkåren har Högskolan med en genomsnittsålder över 49 år. Trots att antalet yngre lärare, 20–-29-åringar, har ökat något sedan 2005 så har tyngdpunkten i lärarkårens åldersstruktur förflyttats mot åldersklasserna över 50 år. År 2005 var 37 procent av lärarna äldre än 50 år, medan motsvarande siffra för 2008 är 42 procent.

I grundskolan har andelen behöriga lärare ökat från 77 procent 2005 till 86 procent 2008, medan lärarnas behörighetsgrad inom gymnasialstadiet är 70 procent och ligger på samma nivå som 2005.

Hela meddelandet kan du läsa här.