Lärare 2011

Stor kvinnomajoritet i grundskolan, övervägande män i Högskolan

Inom den åländska utbildningen arbetar 650 lärare, studie- och elevhandledare samt assistenter vårterminen 2011. Av dessa jobbar drygt 410 i grundskolan, 170 på gymnasialstadiet (inklusive Ålands folkhögskola), knappt 40 vid Högskolan på Åland och nästan 30 inom den övriga utbildningen (Ålands musikinstitut och Medborgarinstitutet). Drygt två tredjedelar av hela lärarkåren består av kvinnor, men könsfördelningen varierar på de olika utbildningsnivåerna. I grundskolan är kvinnornas andel nästan 80 procent, medan männen är i majoritet med 64 procent vid Högskolan på Åland. Gymnasialstadiets lärare har en jämn könsfördelning.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

I grundskolan är det framför allt på lågstadiet som kvinnorna dominerar. Deras andel av lärarkåren har ökat från 78 procent 2008 till 84 procent 2011. På högstadiet är två tredjedelar av lärarna kvinnor, vilket är på samma nivå som 2008. Om man ser till grundskolelärarnas huvudsakliga uppgift är antalet klasslärare, specialklasslärare och lektorer relativt oförändrat jämfört med 2005 och 2008, medan antalet elevassistenter har ökat betydligt från 39 personer 2005 till 84 i år.

Andelen behöriga lärare ökar i grundskolan

Behörighetsgraden har stigit i grundskolans lärarkår sedan 2005, då 77 procent av lärarna var behöriga. År 2011 är motsvarande siffra 92 procent. Om man ser till lärarnas huvudsakliga undervisningsämne är det framför allt bland lärarna i musik, bildkonst, gymnastik och slöjd som andelen behöriga understiger 80 procent, medan över 90 procent av klasslärarna och lärare i bl.a. matematik och läsämnen såsom biologi, historia och religion är behöriga. Av de behöriga lärarna har drygt hälften, eller 53 procent, utbildat sig i Finland. Detta är en minskning sedan 2008, då motsvarande siffra var 58 procent.

Två femtedelar av gymnasialstadielärarna är visstidsanställda

Efter att ha haft en behörighetsgrad runt 70 procent 2005 och 2008 är nu knappt 64 procent av gymnasialstadiets lärare behöriga. Det är främst bland timlärarna som behörighetsgraden är låg, under 50 procent. Samtidigt har andelen visstidsanställda ökat något på gymnasialstadiet och uppgår nu till drygt 40 procent. Hälften av lärarkåren har ordinarie anställning och fem procent är vikarier. När det gäller lärarnas ålder är en tredjedel av gymnasialstadielärarna 50–59 år och en något mindre andel är 40–49 år. Antalet lärare i åldersgruppen 30–39 år har minskat betydligt sedan 2008. Könsfördelningen är relativt jämn i alla åldersgrupper.

Andelen lärare över 50 år ökar i Högskolan

Nästan 60 procent av Högskolan på Ålands lärarkår är 50 år eller äldre, 33 procent är 40–49 år och resterande är under 40 år gamla. Tyngdpunkten på de äldre lärarna har ökat sedan 2005, då drygt 30 procent var över 50 år, och 2008, då motsvarande siffra var just över 50 procent.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Majoriteten av lärarna i Högskolan är män, men könsfördelningen varierar inom de olika ämnesområdena. Alla lärare med huvudsakligt undervisningsämne inom området teknik och kommunikation är män, medan endast kvinnor har ämnen inom social-, hälso- och idrottsområdet som huvudsakligt undervisningsämne. Inom allmänna ämnen samt turism-, kosthålls- och ekonomibranschen är dock könsfördelningen jämn.

Allt fler lärare utbildar sig i Sverige

För alla utbildningsnivåer gäller att en större andel av de lärare som utbildat sig på 2000-talet har tagit examen i Sverige än de som utexaminerats under de sista decennierna på 1900-talet. Tydligast är trenden bland grundskolelärarna, där drygt 30 procent av lärarna som utbildade sig på 1980-talet har examen från Sverige, medan samma sak gäller 60 procent av de som utexaminerades under 2000-talet. Totalt sett har den övriga utbildningen störst andel lärare med utbildning utanför Finland, 64 procent, medan Högskolan har den minsta andelen, 23 procent.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Läs hela meddelandet här.

Information om utbildningsstatistiken ger Gerd Lindqvist: gerd.lindqvist[at]asub.ax och Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax 

 Publicerad den 24.5.2011