Lärare 2014

Majoriteten av grundskollärarna är utbildade i Sverige

Drygt 650 lärare arbetar inom den åländska utbildningen vårterminen 2014. I grundskolan finns 430 lärare, varav knappt 120 är klasslärare. På gymnasienivå (inklusive Ålands folkhögskola) finns det 160 lärare och vid Högskolan på Åland närmare 40. Därtill kommer ett 30-tal inom övrig utbildning, d.v.s. Ålands musikinstitut och Medborgarinstitutet. Elevassistenter samt studie- och elevhandledare ingår i statistikuppgifterna.

Ju högre nivå, desto större andel män

En stor majoritet eller två tredjedelar av lärarna är kvinnor. Kvinnorna överväger stort i grundskolan, men könsfördelningen har blivit något jämnare sedan 2011.  På gymnasienivå och inom övrig utbildning är kvinnorna och männen ungefär lika många, medan männen är i majoritet vid Högskolan.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

I grundskolan är en stor majoritet av klass-, special- och språklärarna kvinnor, liksom av assistenterna. Både på gymnasienivå och vid Högskolan finns en traditionell könsuppdelning såtillvida att det är mest kvinnor som undervisar i social- och hälsovårdsämnen, medan männen dominerar inom det tekniska området.

Jämfört med 2011, då lärarstatistiken gjordes förra gången, har antalet lärare minskat på gymnasienivå och varit oförändrat vid Högskolan.  Grundskolans lärarkår har vuxit genom att timlärarna och assistenterna har blivit flera. Sett över en längre tid har antalet assistenter ökat betydligt, från knappt 40 stycken år 2005 till över 90 i år.

Ökad andel behöriga lärare

På gymnasienivå har andelen behöriga lärare ökat betydligt, från 64 procent 2011 till 81 procent 2014. Lärarna inom teknik och kommunikation har lägst behörighetsgrad, 60 procent, vilket dock är dubbelt så stor andel som 2011. Det är främst pedagogikstudier som saknas för de gymnasielärare som inte är formellt behöriga. Även i grundskolan har behörighetsgraden stigit något och är nu 93 procent. Andelen behöriga lärare är lägst, runt 80 procent, för lärarna i svenska samt i de praktiska ämnena musik, bildkonst, gymnastik och slöjd.

Allt fler lärare har examen från Sverige

Andelen lärare med finländsk examen har sjunkit från 57 procent 2011 till 53 procent i år. Samtidigt har de som är utbildade i Sverige ökat från 42 till 45 procent. Av grundskollärarna har nu för första gången en majoritet svensk examen. Finländsk examen är fortfarande klart vanligast bland gymnasie- och högskolelärarna, men liksom i grundskolan är de flesta yngre lärare på gymnasienivå utbildade i Sverige.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

Den yngsta lärarkåren i grundskolan

Högskolan har de äldsta lärarna, var fjärde har fyllt 60 år och majoriteten är över 50. Också på gymnasienivå och inom övrig utbildning är hälften av lärarna 50 år eller äldre. Den yngsta lärarkåren finns i grundskolan, där bara en dryg tredjedel är över 50 och nästan lika många under 40 år. Från 2011 har lärarnas medelålder sjunkit något i grundskolan men stigit på gymnasie- och högskolenivå.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

Läs hela meddelandet här.

Information om utbildningsstatistiken ger Gerd Lindqvist: gerd.lindqvist[at]asub.ax och Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad den 26.5.2014