Lärare 2023

Vårterminen 2023 arbetar drygt 770 lärare inom den åländska utbildningen. Av dem finns 540 i grundskolan och närmare 170 på gymnasienivå (inklusive Ålands folkhögskola). Högskolan på Åland har 32 lärare som undervisar på yrkeshögskolenivå. Inom övrig utbildning, d.v.s. på Ålands musikinstitut och Medborgarinstitutet, arbetar 34 lärare.

Cirka 70 procent av lärarna på Åland är kvinnor, men könsfördelningen varierar på de olika utbildningsnivåerna. I grundskolan är de kvinnliga lärarna i stor majoritet medan männen överväger vid Högskolan. På gymnasienivå och i övrig utbildning är könsfördelningen relativt jämn. Högskolan har de äldsta lärarna i genomsnitt medan grundskolans lärare generellt är yngst.

Lärarstatistiken omfattar lärare, rektorer, föreståndare, utbildningsledare, elev- och studiehandledare, skolcoach samt elev- och studerandeassistenter. Statistiken publicerades för första gången i sin nuvarande form 2005 och tas fram med tre års mellanrum.

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Lärarna i grundskolan har blivit nästan 150 fler sedan 2005

Sedan 2005 har antalet lärare i grundskolan ökat från strax under 400 till närmare 550 år 2023. Antalet elever i grundskolan har inte uppvisat samma tydliga ökning, i stället har elevantalet legat relativt stabilt runt 3 000 sedan 2005. Det är dock viktigt att påtala att vi inte känner till lärarnas tjänstgöringsomfattning och att ökningen av antalet lärare därför inte med säkerhet avspeglar en ökning av den totala lärarkapaciteten.

Ökningen mellan 2005 och 2023 har kommit av att timlärarna och, framför allt, att elevassistenterna har blivit fler. Under vårterminen 2023 var elevassistenterna till och med något fler än klasslärarna, som varit den största personalkategorin under alla tidigare år.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Lägst behörighet bland de deltidsanställda timlärarna

Jämfört med 2020 så har andelen behöriga lärare i grundskolan ökat något och våren 2023 är den i nivå med genomsnittet för hela mätserien (2005–2023). Bland rektorerna är behörighetsnivån som högst, över 96 procent, tätt följt av klasslärarna och lektorerna, som ligger några procentenheter under. Lägst behörighet har de deltidsanställda timlärarna, bland dessa är hälften behöriga. Sett till ålder är behörigheten lägst bland de som är yngre än 29 år och högst bland 50- till 59-åringarna.

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Andelen lektorer har minskat samtidigt som timlärarnas andel ökat

På gymnasienivå är den vanligaste personalkategorin lektor. Andelen har dock sjunkit under de senaste sex åren, från att ha utgjort 59 procent av lärarkåren 2017 till 47 procent 2023. Timlärarna är den kategori vars andel i stället har ökat mest under samma period, från 29 till 35 procent. Bland timlärarna är männen i majoritet och inom övriga personalkategorier är kvinnorna flest. Assistenterna och skolcoacherna har lägst medelålder medan den är högst bland speciallärarna och studiehandledarna.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Högre behörighetsgrad bland äldre

Nästan 75 procent av lärarna på gymnasienivå är behöriga, vilket är ungefär samma nivå som för 2020. Andelen behöriga är särskild hög bland lektorerna, bland vilka bara några få procent är obehöriga, samtidigt som behörighetsgraden är lägst bland timlärarna. Ett tydligt samband mellan ålder och behörighetsgrad bland lärarna på gymnasienivå är, om man bortser från den enda person som är 29 år eller yngre, att den tenderar att öka i takt med högre ålder.

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Lärarkåren vid Högskolan har blivit äldre

Antalet lärare vid Högskolan på Åland uppgår till 32 personer 2023, vilket är lägst sedan mätseriens början 2005. Bland lärarna är nästan två tredjedelar män. En tydlig utveckling är att Högskolans lärarkår har blivit äldre sedan 2005, från att medelåldern har varit cirka 47 år till att nästan nå 55 de två senaste åren.

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Kvinnlig majoritet på Medborgarinstitutet, manlig på Musikinstitutet

I jämförelse med 2020 så har antalet lärare på Medborgarinstitutet ökat med fyra personer medan antalet lärare på Musikinstitutet är på samma nivå. En övervägande del av lärarna på Medborgarinstitutet är kvinnor samtidigt som förhållandet är omvänt på Musikinstitutet. Medelåldern är något högre på Medborgarinstitutet i jämförelse med Musikinstitutet.

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Mer statistik om lärarna på Åland finns här

Hela statistikmeddelandet om lärarna 2023 är tillgängligt nedan.

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax