Löner inom den privata sektorn 2016

Den ordinarie medelmånadslönen 3 285 euro inom de landbaserade näringarna

Bland de heltidsanställda var den ordinarie månadsinkomsten 3 285 euro och den totala månadsinkomsten, som även innehåller övertid, tillägg med mera, 3 410 euro. För männen var den ordinarie månadsinkomsten 3 481 euro och för kvinnorna 2 926 euro. Den totala månadsinkomsten var för männen 3 624 euro och för kvinnorna 3 018 euro. I tabellen genomsnittlig ordinarie månadslön för heltidsanställd personal i privata sektorn oktober 2014-2016 redovisas medelmånadslönen för heltidsanställda efter yrkesgrupp och kön. Löneskillnaderna indikerar att kvinnornas månadsinkomster fortsättningsvis ligger på en låg nivå jämfört med männens månadsinkomster. Kvinnornas ordinarie månadsinkomst motsvarade år 2016 i genomsnitt 84 procent av männens, medan deras totala månadsinkomst motsvarade ca 83 procent av männens. Lönerelationerna var år 2014 något jämnare än 2016, relationerna var då 85 procent för ordinarie månadsinkomst och 84 procent för den totala månadsinkomsten.

Presentation: Lönerelationerna mellan kvinnor och män

Högsta genomsnittliga totalförtjänsten finns i branschen finansiering och försäkring, både för kvinnorna (3 566 euro) och männen (4 870 euro). Skillnaderna mellan kvinnornas och männens lön var även störst i denna bransch. Lägsta genomsnittliga totalförtjänsterna finns för kvinnor i branschen handel (2 513 euro) och för männen i branschen hotell- och restaurangverksamhet (2 861 euro). Minsta löneskillnaderna fanns i branschen hotell- och restaurangverksamhet. Närmare två tredjedelar av de heltidsanställda finns i yrkesgruppen operativ personal, i tabellen genomsnittlig ordinarie månadslön för heltidsanställd operativ personal i privata sektorn oktober 2014-2016 redovisas medelmånadslönen för heltidsanställd operativ personal efter branschgruppering och kön.

Figur 1: Genomsnittlig totalförtjänst efter bransch och kön år 2016

Figur 1: Genomsnittlig totalförtjänst efter bransch och kön år 2016

Den ordinarie månadsinkomsten har minskat med drygt 0,6 procent sedan år 2014 (ca 0,3 procent per år), medan den totala månadsinkomsten ligger på samma nivå som 2014. Observera att i den här undersökningen har inflationen inte beaktats i de diagram och tabeller där löneutvecklingen presenteras. Om man beaktar inflationen (konsumentpriserna steg med cirka 1,0 procent från oktober 2014 till oktober 2016) blir löneminskningen lite större. Den reella förändringen blir då en minskning med 1,6 procent för den ordinarie månadsinkomsten och en minskning med ca 1,6 procent för den totala månadsinkomsten.

Medelmånadslönen 3 804 euro inom sjöfarten

Den genomsnittliga månatliga löneinkomsten inom sjöfarten var år 2016 i genomsnitt 3 804 euro, för män var den 4 037 euro, och för kvinnor 3 410 euro. Inom passagerartrafiken var medellönen 3 702 euro, för männen var den 3 913 euro och för kvinnorna 3 410 euro. Inom frakttrafiken var medellönen i genomsnitt 4 538 euro, för männen var den 4 578 euro och för kvinnorna 3 440 euro. Löneskillnaderna år 2016 ligger på en nivå som är ungefär samma som för de landanställda. Inom passagerartrafiken motsvarar kvinnornas löner drygt 87 procent av männens, och inom frakttrafiken ca 75 procent av männens. En trolig orsak till denna löneskillnad är att det finns få kvinnor på de bättre betalda posterna (till exempel befäl). När det gäller all sjötrafik så motsvarar kvinnornas löner drygt 84 procent av männens. Inom sjöfarten har den genomsnittliga månatliga löneinkomsten ökat med 0,5 procent mellan år 2014 och 2016 (ca 0,2 procent per år). Beaktat inflationen så blir löneskillnaden mellan år 2014 och år 2016 ca -0,5 procent.  I figuren nedan illustreras löneutvecklingen mellan år 2002 och 2016 för kvinnor och män inom den privata sektorn (både landlöner och sjölöner). Diagrammet visar att utvecklingen är liknande både på land och till sjöss, men att sjölönerna konsekvent är högre än landlönerna.

Figur 2: Den genomsnittliga totalförtjänsten år 2002-2016 efter kön

Figur: Den genomsnittliga totalförtjänsten år 2002-2016 efter kön

Rapporten Löner inom den privata sektorn 2016 täcker in större delen av det åländska näringslivet, en omfattande del för det landbaserade näringslivet samt en mindre del för sjöfarten. Den offentliga sektorn ingår inte, varken i de landbaserade näringarna eller i de sjöbaserade. En jämförelse av den genomsnittliga totalförtjänsten inom både den privata och den offentliga sektorn finns i tabellen genomsnittlig totalfortjanst 2002-2016. Lönestatistik över den offentliga sektorn publiceras i separata rapporter, samtliga publicerade rapporter inom ämnet lönestatistik finns på vår hemsida. Längre tidsserier med lönestatistik finns att tillgå i våra databaser, både för den privata och den offentliga sektorn.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax