Löner inom den privata sektorn 2020

Uppgifterna är korrigerade. Mer information i pdf-dokumentet nedan.

Medelmånadslönen för ordinarie arbetstid 3 561 euro inom de landbaserade näringarna

Bland de heltidsanställda var månadsinkomsten för ordinarie arbetstid 3 561 euro och den totala månadsinkomsten, som även innehåller övertid, tillägg med mera, 3 685 euro. För männen var den genomsnittliga ordinarie månadsinkomsten 3 706 euro och för kvinnorna 3 292 euro. Den totala månadsinkomsten var för männen 3 855 euro och för kvinnorna 3 372 euro. I tabellen genomsnittlig ordinarie månadslön för heltidsanställd personal i privata sektorn september 2014–2020 redovisas medelmånadslönen för heltidsanställda efter yrkesgrupp och kön. Löneskillnaderna indikerar att kvinnornas månadsinkomster ligger på en lägre nivå än männens månadsinkomster. Kvinnornas ordinarie månadsinkomst motsvarade år 2020 i genomsnitt 89 procent av männens och deras totala månadsinkomst motsvarade 87 procent av männens. Lönerelationerna var år 2020 något jämnare än 2018, relationerna var då 86 procent för ordinarie månadsinkomst och 86 procent för den totala månadsinkomsten.

Månadsinkomsten för den ordinarie arbetstiden har ökat med 3,5 procent sedan år 2018 (ca 1,7 procent per år), medan den totala månadsinkomsten har ökat med 2,5 procent (ca 1,2 procent per år). Observera att i den här undersökningen har inflationen inte beaktats i de diagram och tabeller där löneutvecklingen presenteras. Om man beaktar inflationen, eller i detta fall deflationen, (konsumentpriserna sjönk med cirka 0,3 procent från oktober 2018 till oktober 2020) blir löneökningen större. Den reella förändringen blir då en ökning med 3,9 procent för den genomsnittliga ordinarie månadsinkomsten och en ökning med ca 2,8 procent för den totala månadsinkomsten.

Medianlönen för ordinarie arbetstid 3 064 euro

Den genomsnittliga lönen ger inte en heltäckande bild av löneläget eftersom den inte visar variationen i löntagarnas löner. Medianlönen kännetecknas av att 50 procent av observationerna finns under medianvärdet och 50 procent ligger över medianvärdet. Medianen för månadsinkomsten för ordinarie arbetstid bland de heltidsanställda landbaserade näringarna var 3 064 euro per månad. För kvinnorna var medianlönen 2 946 euro medan medianlönen för männen var 3 137 euro. Kvinnornas medianlön motsvarade år 2020 i genomsnitt 94 procent av männens. Medianlönen för ordinarie arbetstid är betydligt lägre än den genomsnittliga lönen vilket tyder på att lönespridningen är skev mot högre inkomster. Det vill säga att det finns fler personer med avsevärt högre inkomster än medianen än det finns personer med avsevärt lägre inkomster.

År 2018 var medianlönen 3 000 euro. Mellan år 2018 och år 2020 har alltså medianlönen för ordinarie arbetstid ökat med 2,1 procent (ca 1,1 procent per år). Om man beaktar deflationen blir den reella förändringen en ökning med 2,5 procent för medianlönen.

Lönerelationerna mellan kvinnor och män

Högsta genomsnittliga totalförtjänsten finns i branschen finansiering och försäkring, både för kvinnorna (4 175 euro) och männen (5 728 euro). Skillnaderna mellan kvinnornas och männens lön var även störst i denna bransch. Lägsta genomsnittliga totalförtjänsterna finns för kvinnor i branschen tillverkningsindustri (2 750 euro) och för männen i branschen hotell- och restaurangverksamhet (2 861 euro). Minsta löneskillnaderna mellan kvinnor och män fanns i branschen hotell- och restaurangverksamhet. Denna bransch är även den enda där kvinnorna har högre genomsnittlig totalförtjänst än männen. Tre fjärdedelar av de heltidsanställda finns i yrkesgruppen operativ personal. I tabellen genomsnittlig ordinarie månadslön för heltidsanställd operativ personal i privata sektorn september 2014-2020 redovisas medelmånadslönen för heltidsanställd operativ personal efter branschgruppering och kön.

Figur 1: Genomsnittlig totalförtjänst efter bransch och kön år 2020

 

Figur 1: Genomsnittlig totalförtjänst efter bransch och kön år 2020

Källa: ÅSUB lönestatistik

Medelmånadslönen 3 581 euro inom sjöfarten

Den genomsnittliga månatliga löneinkomsten inom sjöfarten var år 2020 i 3 581 euro, för män var den 3 959 euro och för kvinnor 2 719 euro. Inom passagerartrafiken var medellönen 3 330 euro, för männen var den 3 690 euro och för kvinnorna 2 677 euro. Inom frakttrafiken var medellönen i genomsnitt 4 869 euro, för männen var den 4 899 euro och för kvinnorna 4 299 euro. Löneskillnaderna år 2020 ligger på en lägre nivå än för de landanställda. Inom passagerartrafiken motsvarar kvinnornas löner 73 procent av männens, och inom frakttrafiken 88 procent av männens. När det gäller all sjötrafik så motsvarar kvinnornas löner 69 procent av männens. En trolig orsak till denna löneskillnad är att det finns få kvinnor på de bättre betalda posterna (till exempel befäl). Inom sjöfarten har den genomsnittliga månatliga löneinkomsten ökat med 2,7 procent mellan år 2018 och 2020 (ca 1,4 procent per år). Beaktat deflationen så blir löneskillnaden mellan år 2018 och år 2020 ca 3,1 procent.

I figuren nedan illustreras löneutvecklingen mellan år 2002 och 2020 för kvinnor och män inom den privata sektorn (både landlöner och sjölöner). För sjölönerna kan noteras att uppgifterna för 2018 är reviderade på grund av förändringar i underlaget. Detta medför att uppgifterna inte är helt jämförbara med tidigare år. Under år 2020 påverkades sjöfarten kraftigt av den rådande pandemin.

Figur 2: Den genomsnittliga totalförtjänsten år 2002-2020 efter kön

 

Den genomsnittliga totalförtjänsten år 2002-2020 efter kön

Not: Uppgifterna för sjölöner 2018 är reviderade, äldre uppgifter är inte helt jämförbara pga. förändringar i underlaget.
Källa: ÅSUB lönestatistik, Sjömanspensionskassan

Rapporten Löner inom den privata sektorn 2020 täcker in större delen av det åländska näringslivet, en omfattande del för det landbaserade näringslivet samt en mindre del för sjöfarten. Den offentliga sektorn ingår inte. En jämförelse av den genomsnittliga totalförtjänsten inom både den privata och den offentliga sektorn finns i tabellen genomsnittlig totalförtjanst 2002-2020. Lönestatistik över den offentliga sektorn publiceras i separata rapporter, samtliga publicerade rapporter inom ämnet lönestatistik finns på vår webbsida. Längre tidsserier med lönestatistik finns att tillgå i våra databaser, både för den privata och den offentliga sektorn.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax