Löner för offentligt anställda på Åland 2004

 

Kommunalt anställdas medellöner lägre än landskaps- och statligt anställdasInom den offentliga sektorn på Åland var det år 2004 de landskapsanställda som hade den högsta genomsnittliga månadsförtjänsten. Den genomsnittliga ordinarie förtjänsten för de heltidsarbetande var för landskapsanställda 2 653 euro, för statligt anställda 2 526 euro och för kommunalt anställda 2 245 euro per månad. Den genomsnittliga totala månadsförtjänsten, d.v.s. den ordinarie förtjänsten med tillägg för övertidsersättning, arvoden och semesterpenning, var 2 911 euro per månad för landskapsanställda, 2 660 för statligt anställda och 2 291 för kommunalt anställda.

Störst skillnad mellan ordinarie och total lön för de landskapsanställda
Överlag betalades det ut mer övertidsersättning och andra lönetillägg till landskapsanställda än till kommunalt och statligt anställda på Åland. Inom landskapet utgjorde skillnaden mellan den genomsnittliga ordinarie lönen och den totala lönen 10 procent av den ordinarie lönen. Motsvarande siffra för de statligt anställda var ca 5 procent, medan den för de kommunala genomsnittslönerna var 2 procent.
De landskapsanställdas löner ökade mer än de kommunalt och statligt anställdas
Mellan åren 2003 och 2004 ökade de landskapsanställdas genomsnittliga totala månadsförtjänst med 5,6 procent, vilket utgjorde en större löneökning än både de statligt anställdas och de kommunalt anställdas. Den genomsnittliga totala månadsförtjänsten för de statligt anställda ökade med ca 2,8 procent under samma period, medan de kommunalt anställdas medellön ökade lite mindre, nämligen med ca 2,6 procent. Också om man jämför genomsnittslönerna över en längre tidsperiod har de landskapsanställdas löner ökat mest. Mellan år 1995 och 2004 ökade landskapets genomsnittliga totalförtjänst med 52 procent, medan den kommunala genomsnittslönen ökade med 40 procent. Genomsnittsförtjänsten för de statligt anställda på Åland ökade mellan år 1994 och 2004 med ca 38 procent.

Stor skillnad mellan kvinnors och mäns genomsnittslön
Inom den offentliga sektorn var det år 2004 stor skillnad mellan kvinnors och mäns genomsnittslslön. Störst var skillnaden för de statligt anställda, där kvinnornas genomsnittliga ordinarie månadsförtjänst uppgick till ca 84 procent av männens. För den totala förtjänsten var skillnaden ännu större då kvinnorna hade en genomsnittlig totallön som endast var ca 80 procents av männens. För de landskapsanställda var jämlikheten större när det gällde den genomsnittliga ordinarie förtjänsten där kvinnornas medellön var 86 procent av männens, men motsvarande siffra för den genomsnittliga totallönen var på lite lägre nivå än för de statligt anställda med 79 procent. Bland de kommunalt anställda uppgick kvinnornas genomsnittliga ordinarie lön till ca 86 procent av männens och den genomsnittliga totala lönen till ca 85 procent av männens.

Hela rapporten kan du läsa här.