Löner för offentligt anställda på Åland 2005-2006

 

Kommunalt anställdas medellöner lägre än landskaps- och statligt anställdasInom den offentliga sektorn på Åland var det år 2006 de landskapsanställda som hade den högsta genomsnittliga månadsförtjänsten. Den genomsnittliga ordinarie förtjänsten för de heltidsarbetande var för landskapsanställda 2 734 euro, för statligt anställda 2 706 euro och för kommunalt anställda 2 488 euro per månad. Den genomsnittliga totala månadsförtjänsten, d.v.s. den ordinarie förtjänsten med tillägg för övertidsersättning och andra arvoden, var 2 899 euro per månad för landskapsanställda, 2 850 för statligt anställda och 2 526 för kommunalt anställda.

Störst skillnad mellan ordinarie och total lön för de landskapsanställda
Överlag betalades det ut mer övertidsersättning och andra lönetillägg till landskapsanställda än till kommunalt och statligt anställda på Åland. Inom landskapet utgjorde skillnaden mellan den genomsnittliga ordinarie lönen och den totala lönen 6,0 procent av den ordinarie lönen. Motsvarande siffra för de statligt anställda var ca 5,3 procent, medan den för de kommunala genomsnittslönerna var 1,5 procent.

De kommunalt anställdas löner ökade mest
Mellan åren 2005 och 2006 ökade de landskapsanställdas genomsnittliga totala månadsförtjänst med 2,6 procent, vilket utgjorde en mindre löneökning än både de statligt anställdas och de kommunalt anställdas. Den genomsnittliga totala månadsförtjänsten för de kommunalt anställda ökade med ca 5,0 procent under samma period, medan de statligt anställdas medellön ökade lite mindre, nämligen med ca 3,9 procent.

Stor skillnad mellan kvinnors och mäns genomsnittslön
Inom den offentliga sektorn var det år 2006 stor skillnad mellan kvinnors och mäns genomsnittslön. Störst var skillnaden för de statligt anställda, där kvinnornas genomsnittliga ordinarie månadsförtjänst uppgick till ca 87 procent av männens. För den totala förtjänsten var skillnaden ännu större då kvinnorna hade en genomsnittlig totallön som endast var ca 82 procents av männens. För de landskapsanställda var jämlikheten större när det gällde den genomsnittliga ordinarie förtjänsten där kvinnornas medellön var 88 procent av männens, men motsvarande siffra för den genomsnittliga totallönen var på lite lägre nivå än för de statligt anställda med 80 procent. Bland de kommunalt anställda uppgick kvinnornas genomsnittliga ordinarie lön till ca 88 procent av männens och den genomsnittliga totala lönen till ca 87 procent av männens.

Hela rapporten kan du läsa här.