Löner för offentligt anställda på Åland 2017

Kommunalt anställda har de lägsta genomsnittliga medellönerna

Inom den offentliga sektorn på Åland var det år 2017 de kommunalt anställda som hade de lägsta genomsnittliga månadsförtjänsterna. Den ordinarie förtjänsten för de heltidsarbetande var för de statligt anställda med 3 574 euro, tätt följt av landskapsanställda 3 504 euro. De kommunalt anställda hade en ordinarie förtjänst på 3 051 euro per månad. Den genomsnittliga totala månadsförtjänsten, det vill säga den ordinarie förtjänsten med tillägg för övertidsersättning och andra arvoden, var 3 797 euro per månad för statligt anställda, 3 619 euro per månad för landskapsanställda och 3 060 euro för kommunalt anställda.

Den genomsnittliga totallönen år 2017 efter kön och sektor

Den genomsnittliga totallönen år 2017 efter kön och sektor.

För de de statligt anställda var kvinnornas månatliga totalförtjänst var ca 3 337 euro, de landskapsanställda kvinnornas totalförtjänst 3 382 euro och de kommunalt anställda kvinnornas totalförtjänst ca 2 992 euro. De statligt anställda männens totalförtjänst var ca 4 209 euro, de landskapsanställda männens totalförtjänst var ca 4 135 euro medan de kommunalt anställda männens totalförtjänst var ca 3 269 euro.

På vår hemsida hittar du även databastabeller med tidsserier för år 2010–2017 med uppgifter om den genomsnittliga månadslönen för landskapsanställda, kommunalt anställda samt statligt anställda.

Mest skillnad mellan ordinarie och total lön för de statligt anställda

Överlag betalades det ut mest övertidsersättning och andra lönetillägg till de statligt anställda på Åland. För de statligt anställda utgjorde skillnaden mellan den genomsnittliga ordinarie lönen och den totala lönen 6,2 procent av den ordinarie lönen. För de landskapsanställda var skillnaden 3,3 procent medan den för de kommunalt anställda var endast 0,3 procent.

Lönerna ökade för de statligt anställda och landskapsanställda

Mellan åren 2016 och 2017 ökade den genomsnittliga totala månadsförtjänsten för de landskapsanställda med ca 1,2 procent. För de statligt anställda ökade de genomsnittliga totala månadsförtjänsterna med ungefär 2,6 procent under samma period. De kommunalt anställdas genomsnittliga totalförtjänst minskade med ca 1,2 procent. Detta på grund av att de personer som avslutat sin tjänst för kommunen mellan oktober 2016 och september 2017 hade högre genomsnittlig totalförtjänst än de personer som påbörjat sin tjänst under samma period.

Löneutvecklingen år 2002–2017 efter sektor

Löneutvecklingen år 2002–2016 efter sektor.

Minst skillnad mellan kvinnor och mäns löner inom kommunala sektorn

Inom den offentliga sektorn var det år 2017 störst skillnad mellan kvinnors och mäns genomsnittslön för de statligt anställda, där kvinnornas genomsnittliga totala månadsförtjänst uppgick till drygt 79,3 procent av männens (kvinnornas ordinarie månadslön var drygt 86 procent av männens). För de landskapsanställda uppgick kvinnornas genomsnittliga totala månadsförtjänst till drygt 82 procent av männens (kvinnornas ordinarie månadslön var drygt 84 procent av männens). Mest jämställt var det bland de kommunalt anställda, där kvinnornas genomsnittliga totallön uppgick till drygt 91 procent av männens (kvinnornas ordinarie månadslönen var drygt 91 procent av männens).

 

Totalantalet heltidsanställda inom den offentliga sektorn på Åland år 2017 var 3 063 personer (2 009 personer år 2016). Antalet anställda i lönestatistiken överensstämmer inte med de uppgifter som framkommer i arbetsmarknadsstatistiken över sysselsatta på grund av att olika definitioner och mättidpunkter används (år 2015 var uppgiften inom området arbetande i arbetsmarknadsstatistiken 5 255 personer). Av de offentligt heltidsanställda i lönestatistikmaterialet år 2017 var 1 506 landskapsanställda, 1 428 kommunalt anställda och 129 statligt anställda.

Vissa kortare tidsserier finns i rapporten medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser över löner. Det finns även vissa Excel-filer med lönetabeller på vår hemsida.

Läs mer i publikationen nedan.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax