Löner för offentligt anställda på Åland 2018

Kommunalt anställda har de lägsta genomsnittliga medellönerna

Inom den offentliga sektorn på Åland var det år 2018 de kommunalt anställda som hade de lägsta genomsnittliga månadsförtjänsterna. Den ordinarie förtjänsten för de heltidsarbetande var för de statligt anställda med 3 607 euro, följt av landskapsanställda 3 576 euro. De kommunalt anställda hade en ordinarie förtjänst på 2 987 euro per månad. Den genomsnittliga totala månadsförtjänsten, det vill säga den ordinarie förtjänsten med tillägg för övertidsersättning och andra arvoden, var 3 776 euro per månad för statligt anställda, 3 638 euro per månad för landskapsanställda och 2 998 euro för kommunalt anställda.

Den genomsnittliga totallönen år 2018 efter kön och sektor

Den genomsnittliga totallönen år 2018 efter kön och sektor.

För de landskapsanställda var kvinnornas månatliga totalförtjänst ca 3 399 euro, de statligt anställda kvinnornas totalförtjänst var 3 428 euro och de kommunalt anställda kvinnornas totalförtjänst ca 2 950 euro. De landskapsanställda männens totalförtjänst var ca 4 147 euro, de statligt anställda männens totalförtjänst var 4 112 euro medan de kommunalt anställda männens totalförtjänst var ca 3 165 euro.

På vår hemsida hittar du även databastabeller med tidsserier för år 2010–2018 med uppgifter om den genomsnittliga månadslönen för landskapsanställda, kommunalt anställda samt statligt anställda.

Mest skillnad mellan ordinarie och total lön för de statligt anställda

Överlag betalades det ut mest övertidsersättning och andra lönetillägg till de statligt anställda på Åland. För de statligt anställda utgjorde skillnaden mellan den genomsnittliga ordinarie lönen och den totala lönen 4,7 procent av den ordinarie lönen. För de landskapsanställda var skillnaden 1,7 procent medan den för de kommunalt anställda var endast 0,4 procent.

De ordinarie lönerna ökade för de statligt anställda och landskapsanställda

Mellan åren 2017 och 2018 ökade den genomsnittliga totala månadsförtjänsten för de landskapsanställda med ca 0,5 procent. För de statligt anställda minskade de genomsnittliga totala månadsförtjänsterna med ungefär 2,6 procent under samma period, däremot ökade den genomsnittliga ordinarie förtjänsten med 0,9 procent. Det är alltså ersättningar för ackordarbete, övertidsersättning samt merarbete som har minskad för de statligt anställda. De kommunalt anställdas genomsnittliga totalförtjänst minskade med ca 2,0 procent. En orsak till detta är att de personer som avslutat sin tjänst för kommunen mellan oktober 2017 och september 2018 hade högre genomsnittlig totalförtjänst än de personer som påbörjat sin tjänst under samma period.

Löneutvecklingen år 2002–2018 efter sektor

Löneutvecklingen år 2002–2018 efter sektor.

Minst skillnad mellan kvinnor och mäns löner inom kommunala sektorn

Inom den offentliga sektorn var det år 2018 störst skillnad mellan kvinnors och mäns genomsnittslön för de landskapsanställda, där kvinnornas genomsnittliga totala månadsförtjänst uppgick till drygt 82 procent av männens (kvinnornas ordinarie månadslön var nästan 84 procent av männens). För de statligt anställda uppgick kvinnornas genomsnittliga totala månadsförtjänst till drygt 83,4 procent av männens (kvinnornas ordinarie månadslön var drygt 89,1 procent av männens). Mest jämställt var det bland de kommunalt anställda, där kvinnornas genomsnittliga totallön uppgick till 93,2 procent av männens (kvinnornas ordinarie månadslönen var drygt 93,5 procent av männens).

 

Totalantalet heltidsanställda inom den offentliga sektorn på Åland år 2018 var 3 120 personer (3 063 personer år 2017). Antalet anställda i lönestatistiken överensstämmer inte med de uppgifter som framkommer i arbetsmarknadsstatistiken över sysselsatta på grund av att olika definitioner och mättidpunkter används (år 2016 var uppgiften inom området arbetande i offentliga sektorn i arbetsmarknadsstatistiken 5 294 personer). Av de offentligt heltidsanställda i lönestatistikmaterialet år 2018 var 1 529 landskapsanställda, 1 475 kommunalt anställda och 116 statligt anställda.

Vissa kortare tidsserier finns i rapporten medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser över löner. Det finns även vissa Excel-filer med lönetabeller på vår hemsida.

Läs mer i publikationen nedan.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax