Motorfordon 2016

Lika många bilar som invånare

Antalet bilar på Åland fortsätter att öka snabbare än befolkningstillväxten.  Detta framgår av ÅSUBs statistik över fordonsbeståndet 2016 som baseras på uppgifter från Motorfordonsbyrån.

Motorcyklarna har ökat mest på 2000-talet

Personbilarna blev över 600 flera 2016 och är nu drygt 23 300. Ökningen var 2,7 procent, vilket kan jämföras med en befolkningstillväxt på 0,8 procent. Från år 2000 har personbilarna ökat med över 9 000 eller närmare 70 procent. Invånarantalet har under samma period stigit med 13 procent.

Antalet paketbilar ökade med drygt 140 under året till över 4 700. Också de har blivit närmare 70 procent flera sedan år 2000. Lastbilarnas antal har mer än fördubblats under samma period, och under 2016 ökade de med ett tjugotal till nästan 850.  De 45 bussarna är bara några flera än år 2000.

Motorcyklar är den fordonstyp som har haft den största tillväxten sedan år 2000. De har blivit tre gånger flera och är nu nästan 1 900. De ökar snabbare i antal än mopederna som dock ännu är flera, drygt 2 100. För mopeder finns uppgifter bara från 2007 och framåt. Traktorbeståndet har ökat långsammast. Traktorerna är nu över 4 000, en ökning med drygt 20 procent från år 2000.  och framåt. Motorredskapen är drygt 600, dubbelt flera än år 2000. Det kan noteras att de närmare 300 s.k. fyrhjulingarna är registrerade antingen som mopeder eller motorcyklar och någon enstaka som traktor.

 

Personbilsbeståndet har vuxit snabbast i Eckerö och Mariehamn

Alla kommuner har betydligt flera personbilar nu än år 2000. Snabbast har ökningen varit i Eckerö där en fördubbling har skett trots att folkmängden har stigit med bara drygt tio procent. Med en lika stor folkökning har Mariehamn en ökning i bilbeståndet med över 80 procent och Finström och Hammarland med mellan 70 och 80 procent. Också i kommuner där folkmängden har sjunkit har bilarna blivit flera. Den långsammaste tillväxten av bilar har Kökar med knappt 15 procent och Sottunga med 20. Jomala är den enda kommun där antal bilar inte har vuxit snabbare än folkmängden. I båda fall är tillväxten sedan år 2000 drygt 40 procent. 

En bil per person

Antalet personbilar per 1 000 invånare är nu nästan 800 på Åland totalt sett. Av kommunerna har Eckerö den högsta siffran med över 940 och därefter kommer Sund med 930. Den lägsta biltätheten har Jomala och Kökar med under 600. Av regionerna har Mariehamn flest bilar per 1 000 invånare. Skärgården har en något lägre täthet än landsbygden. När det gäller övriga bilar är antalet per person dock störst i skärgården och lägst i Mariehamn.

Det totala antalet bilar, som omfattar personbilar, paketbilar, lastbilar och bussar, är nästan 29 000, d.v.s. i stort sett en bil per invånare. I siffran ingår 450 bilar som är registrerade på Åland trots att ägaren bor på annan ort.

Också när det gäller mopeder och motorcyklar är antalet fordon i förhållande till folkmängden högst i skärgården och lägst i Mariehamn, men skillnaderna mellan regionerna är inte stora. Beträffande traktorer är skillnaderna desto mera markanta i och med att de i förhållande till invånarantalet är sju gånger vanligare i skärgården än i Mariehamn.

Några stora märken dominerar

Av de totalt 29 000 bilarna fördelar sig hälften på de sex vanligaste märkena, och de tio vanligaste omfattar två tredjedelar av alla bilar. Det största märket är Volkswagen med 3 000 bilar, och Ford kommer strax efter. Volvo och Toyota står för närmare 2 500 bilar vardera, varefter Nissan och Opel följer med något under
2 000.   

 

Ett par exceltabeller och en databastabell på ÅSUBs hemsida visar fordonsbeståndets utveckling för hela Åland och i kommunerna.

Beskrivning av statistiken

 

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax