Motorfordon 2017

Flera bilar än invånare

Antalet bilar på Åland ökade med över 700 år 2017 och var 29 657 vid årets slut, vilket är ett par hundra flera än antalet invånare. Ökningen var 2,5 procent, vilket kan jämföras med en befolkningstillväxt på 0,9 procent. Detta framgår av ÅSUBs statistik över fordonsbeståndet 2017 som baseras på uppgifter från Motorfordonsbyrån.

Alla fordonstyper ökar

Personbilarna blev över 500 flera och är knappt 24 000. Antalet paketbilar ökade med drygt 140 under året och är inte så långt från 5 000. Lastbilarna är nästan 900, en ökning med 50. Förutom bilar finns det nästan 9 000 andra motorfordon. Av dessa är över 4 000 traktorer, 80 fler än 2016. Motorcyklarna fortsatte att öka snabbare än mopederna och är närmare 2 000, men mopederna är fortfarande flera, nästan 2 200.

Tabellens innehåll beskrivs i texten ovanför tabellen.

Antalet bilar är nu för första gången större än antalet invånare, 1 006 bilar per 1 000 personer. År 1970 överskred siffran 250 och 1985 var antalet 500. Antalet bilar i förhållande till folkmängden var i stort sett oförändrat under större delen av 1990-talet, men ökningen tog ny fart vid millennieskiftet och 2007 fanns det 750 bilar per person.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Tre procents årlig tillväxt under 2000-talet

Jämförbara siffror för bilbeståndet finns från 1962 och framåt. Under återstoden av 1960-talet och på 1970-talet blev bilarna i genomsnitt nästan 400 flera per år. På 1980-talet var ökningen 600, men på 1990-talet sjönk tillväxten till under 200 bilar per år. Under 2000-talets första decennium steg antalet med över 650 årligen och på 2010-talet har ökningen tilltagit ytterligare, över 800 per år. Procentuellt var dock tillväxten störst på 1960-talet, tio procent per år, eftersom bilbeståndet då var litet. Totalantalet bilar var under 5 000 ända till 1969. De följande två tioårsperioderna var årstillväxten i genomsnitt fem procent och på 1990-talet bara en procent. Under 2000-talet har ökningstakten varit tre procent.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Fördubblat bilbestånd i Mariehamn och Eckerö på 2000-talet

Antalet bilar per invånare varierar rätt mycket mellan kommunerna, från 700 respektive 770 i Jomala och Lemland till 1 200 i Eckerö och Sund. Siffran har ökat betydligt i de flesta kommuner sedan år 2000. Endast i Jomala är antalet bilar per person något lägre nu. Antalet bilar har visserligen ökat med 1 000 i Jomala, men den stora folkökningen har gjort att tillväxten för invånare och bilar har hållit jämna steg. Ytterligare kan påpekas att Jomala är den enda kommun där andelen av befolkningen som är under 18 år inte har minskat, vilket också inverkar när man sätter bilar i relation till folkmängd.

Totalantalet bilar har ökat med 12 000 sedan år 2000, och av denna tillväxt står Mariehamn för hälften. Bilbeståndet i staden har nästan fördubblats. Bara Eckerö har haft en något högre ökningstakt. Mariehamn har därmed gått upp till att vara den biltätaste av regionerna med 1 080 bilar per invånare mot 980 för skärgården och 920 för landsbygden.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Högst i Norden

Jämförelserna ovan gäller alla bilar. Ser man till bara personbilar är antalet 800 per invånare för hela Åland. I Mariehamn är siffran 900 och på landsbygden och i skärgården drygt 700. När det gäller övriga bilar ligger skärgården högst med 250 per person, medan siffran för Mariehamn och landsbygden är under 200.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Som en jämförelse kan nämnas att antalet personbilar per 1 000 invånare år 2017 var 620 i Finland och 480 i Sverige. Island är det nordiska land som har konkurrerat med Åland om att vara biltätast men har på senare år legat på en lägre nivå och har nu drygt 700 personbilar per invånare.

Några stora märken dominerar, men vissa mindre märken växer

Av de totalt nästan 29 700 bilarna fördelar sig hälften på de sex vanligaste märkena, och de tio vanligaste omfattar två tredjedelar av alla bilar. Det största märket är Volkswagen med över 3 000 bilar, och Ford kommer strax efter. Volvo och Toyota står för drygt 2 500 bilar vardera, varefter Nissan och Opel följer med något under 2 000.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Volkswagen stod också för den största ökningen under året sett till antal. Bilarna blev över 100 flera. Volvo och Toyota ökade med 70 och Ford med närmare 50. Mindre märken med en ökning runt 50 eller mera var Mercedes-Benz, BMW, Hyundai och Kia. Medan de större märkena ökade med några procent, var tillväxten för Kia 15 procent och för Hyundai 9 procent.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Ett par exceltabeller och en databastabell på ÅSUBs hemsida visar fordonsbeståndets utveckling för hela Åland och i kommunerna.

Beskrivning av statistiken

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax