Motorfordon 2018

Motorfordonen ökade med 800

Antalet bilar på Åland ökade med över 600 år 2018 och var nästan 30 300 vid årets slut. Ökningen var drygt två procent, vilket kan jämföras med en befolkningstillväxt på en procent. Övriga motorfordon ökade med knappt 200. Detta framgår av ÅSUBs statistik över fordonsbeståndet 2018 som baseras på uppgifter från Fordonsmyndigheten.

Alla fordonstyper ökar

Personbilarna blev närmare 500 flera och är drygt 24 300. Antalet paketbilar ökade med drygt 120 under året och är nästan 5 000. Lastbilarna är drygt 900, en ökning med 25. Förutom bilar finns det över 9 000 andra motorfordon. Av dessa är över 4 000 traktorer, 90 fler än 2017. Motorcyklarna fortsatte att öka snabbare än mopederna och är nästan 2 000, men mopederna är fortfarande flera, drygt 2 200.

Motorfordon 2018

Var fjärde bil är avställd

I årets statistik finns även uppgifter om avställda fordon med, det vill säga fordon som inte är i trafik, vilket ger en mera komplett bild av beståndet. Var fjärde bil och var tredje moped var avställd vid utgången av året. Närmare 30 procent av de avställda bilarna hade tagits ur trafik under 2018. Andelen var obetydligt lägre för mopederna. Många fordon har således varit ur trafik en längre tid.

Motorfordon 2018, i trafik och avställda

Minst antal bilar per person i Mariehamn

För Åland som helhet är bilarna något flera än invånarna. I Mariehamn är antalet bilar per 1 000 invånare knappt 800 medan det på landsbygden är 1 060 och i skärgården 1 030. Om man ser till bara de bilar som är i trafik är siffran 650 för Mariehamn och runt 750 för landsbygden och skärgården. Skillnaderna mellan totalantalet och antal bilar i trafik är mindre i Mariehamn än på landsbygden och i skärgården, eftersom andelen avställda i staden är under 20 procent mot närmare 30 procent i de övriga regionerna. Också för hela Åland är antalet bilar i trafik 750 per 1 000 invånare, men man bör då beakta att det i totalsiffrorna för Åland ingår ett par tusen bilar som inte är fördelade på kommun, t.ex. för att innehavaren bor på annan ort. Uppgifterna om fordon efter kommun har korrigerats i Fordonsmyndighetetens register, varför siffrorna inte är jämförbara med tidigare publicerad statistik.

Antal bilar per 1 000 personer efter kommun 2018, i trafik och avställda

Högst andel övriga bilar i skärgården

Jämförelserna ovan gäller alla bilar. För personbilar är antalet 820 per 1 000 invånare för Åland som helhet. Siffran är högst på landsbygden och lägst i Mariehamn. När det gäller övriga bilar ligger skärgården främst. I Mariehamn är 85 procent av bilarna personbilar, på landsbygden 82 procent och i skärgården 74 procent.

Antal fordon per 1 000 invånare efter fordonstyp och region 2018

Som en jämförelse kan nämnas att antalet personbilar per 1 000 invånare år 2018 var 630 i Finland och 610 i Sverige. Ser man bara till personbilar i trafik fanns det 610 per 1 000 invånare på Åland, 490 i Finland och 480 i Sverige.

Sex märken står för hälften av bilarna

Av de drygt 30 000 bilarna fördelar sig hälften på de sex vanligaste märkena, och de tio vanligaste omfattar över två tredjedelar av alla bilar. Det största märket är Volkswagen med 3 200 bilar och Ford med 3 000. Volvo och Toyota står för närmare 2 600 bilar vardera, varefter Nissan och Opel följer med något under 2 000.

Antal bilar efter märke 2018

Volkswagen stod också liksom 2017 för den största ökningen under året sett till antal. Bilarna blev 120 flera. Hyundai och Kia ökade med knappt 60 vardera och Toyota med drygt 50, medan Mercedes, Volvo, BMW och Nissan blev 40–50 flera under året. Relativt sett ökade Kia mest av de mera betydande märkena, 15 procent, medan Hyundais tillväxt var 9 procent.

Förändring av antalet bilar efter märke 2017-2018

Några exceltabeller och databastabeller på ÅSUBs hemsida visar fordonsbeståndets utveckling för hela Åland och i kommunerna.

Beskrivning av statistiken

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax