Motorfordon 2019

Motorfordonen ökade med 900

Antalet bilar på Åland ökade med över 600 under 2019 och var drygt 30 900 vid årets slut. Ökningen var drygt två procent, vilket kan jämföras med en befolkningstillväxt på mindre än en halv procent. Övriga motorfordon ökade med närmare 300. Detta framgår av ÅSUBs statistik över fordonsbeståndet 2019 som baseras på uppgifter från Fordonsmyndigheten.

Paket- och lastbilarna hade högre ökningstakt än personbilarna

Personbilarna blev 440 flera och är närmare 24 800. Antalet paketbilar ökade med 170 under året och är över 5 100. Lastbilarna är 950, en ökning med 30. Personbilarna ökade med knappt två procent, medan paketbilar och lastbilar blev över tre procent flera. Förutom bilar finns det över 9 300 andra motorfordon. Av dessa är närmare 4 300 traktorer, 140 fler än 2018. Tre fjärdedelar av ökningen gällde fyrhjulingar och andra mindre maskiner som är klassade som traktorer. Motorcyklarna är nu för första gången över
2 000, men mopederna är fortfarande flera, 2 300 stycken.

Motorfordon 2019

Var fjärde bil är avställd

Det finns även uppgifter om avställda fordon, det vill säga fordon som inte är i trafik, vilket ger en mera komplett bild av beståndet. Var fjärde bil och mer än var tredje moped var avställd vid utgången av året. Närmare 30 procent av de avställda bilarna hade tagits ur trafik under 2019. Andelen var obetydligt lägre för mopederna. Många fordon har således varit ur trafik en längre tid.

Motorfordon 2019, i trafik och avställda

Flera bilar än invånare

För Åland som helhet är bilarna, inklusive person-, paket- och lastbilar samt bussar, något flera än invånarna. I Mariehamn är antalet bilar per 1 000 invånare drygt 800 medan siffran på landsbygden och i skärgården rör sig kring 1 100. Om man ser till bara de bilar som är i trafik är siffran 690 för Mariehamn och 790 för landsbygden och 750 i skärgården. Andelen avställda bilar i staden är under 20 procent mot närmare 30 procent i de övriga regionerna. För hela Åland är antalet bilar i trafik 760 per 1 000 invånare, men man bör då beakta att det i totalsiffrorna för Åland ingår också bilar som inte är fördelade på kommun, till exempel för att innehavaren bor på annan ort. De kommunvisa siffrorna är inte jämförbara med statistik som publicerades före år 2019, eftersom uppgifterna har korrigerats i Fordonsmyndighetens register.

Antal bilar per 1 000 personer efter kommun 2019, i trafik och avställda

Flest personbilar per invånare på landsbygden

Jämförelserna ovan gäller alla bilar. För personbilar är antalet 830 per 1 000 invånare för Åland som helhet. Siffran är högst på landsbygden och lägst i Mariehamn. När det gäller övriga bilar ligger skärgården främst. I Mariehamn är 83 procent av bilarna personbilar, på landsbygden 80 procent och i skärgården 73 procent.

Antal fordon per 1 000 invånare efter fordonstyp och region 2019

Som en jämförelse kan nämnas att antalet personbilar per 1 000 invånare år 2019 var 650 i Finland och 610 i Sverige. Ser man bara till personbilar i trafik fanns det 615 per 1 000 invånare på Åland, 500 i Finland och 470 i Sverige.

Mopeder och personbilar är nyast

Nästan 60 procent av personbilarna har tagits i bruk efter år 2000 och drygt 20 procent efter 2010. Bara 17 procent är från 1990 eller tidigare. Paketbilarna och lastbilarna har en lite äldre struktur. Hälften är från tiden efter år 2000. Drygt en fjärdedel av paketbilarna och en femtedel av lastbilarna har tagits i bruk 1990 eller tidigare. Motorcyklarna är ännu äldre. Bara drygt 40 har tillkommit efter år 2000 och 35 procent är från 1990 eller tidigare. Mopedbeståndet är däremot relativt nytt, mer än tre fjärdedelar från 2000-talet, och var fjärde har tagits i bruk efter 2010. Traktorerna är den fordonstyp som har den äldsta åldersfördelningen. Två tredjedelar av traktorerna är tagna i bruk 1990 eller tidigare och bara en knapp fjärdedel efter år 2000.

Fordon efter typ och ålder 2019, fördelning i procent

En stor del av de äldre personbilarna är avställda

Om man ser på vilka fordon som är i trafik, framgår det att majoriteten av personbilarna som är från 1990 eller tidigare var avställda vid årsskiftet. Också en betydande del av bilarna som togs i bruk på 1990-talet var tagna ur trafik. Av de personbilar som var i trafik i slutet av 2019 är nästan tre fjärdedelar ibruktagna efter år 2000.

Personbilar efter första bruksår 2019, avställda och i trafik

Nästan 400 bilar och drygt 100 motorcyklar är klassade som veteranfordon. Två tredjedelar av bilarna och hälften av motorcyklarna med veteranstatus är 50 år eller mera.

Nästan nio av tio personbilar är bensindrivna

Det finns också uppgifter om drivmedel i fordonsregistret. El spelar ännu en liten roll. Under en procent av personbilarna, en halv procent av paketbilarna och en procent av mopederna drivs med el eller en kombination av el och annat drivmedel. Bland personbilarna dominerar bensindriften. Nästan 90 procent går på bensin och drygt 10 procent på diesel. För paketbilarnas del är proportionerna de omvända, 80 procent diesel och 20 procent bensin. Bland lastbilar och bussar dominerar diesel helt. Bara några procent är bensindrivna.

Fordon efter drivmedel 2019, fördelning i procent

Också traktorerna drivs till största delen med dieselbränsle, men registret innehåller drygt tio procent bensindrivna traktorer och ett par procent som går på petroleum. Petroleumtraktorerna är gamla, medan däremot de flesta bensindrivna traktorer är från senare år. Dessa är dock inte jordbrukstraktorer utan mindre fordon, till stor del fyrhjulingar som ingår i kategorin traktorer. Av traktorerna i registret hör över 10 procent till kategorier som har smal spårvidd eller väger under 600 kg. Dessa har till över 90 procent tagits i bruk efter 2010 och de utgör nästan tre fjärdedelar av alla traktorer som är yngre än 10 år.

Några tabeller på ÅSUBs hemsida visar fordonsbeståndets utveckling för hela Åland och i kommunerna.

Beskrivning av statistiken

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax