Motorfordon 2020

Tre gånger flera motorcyklar sedan år 2000

I slutet av 2020 fanns det 41 200 motorfordon på Åland varav 25 300 var personbilar, 6 300 andra bilar samt 9 600 andra typer av fordon. Av dessa var 4 500 traktorer och nästan lika många mopeder och motorcyklar. Sedan år 2000 har personbilarna ökat med 80 procent och de övriga bilarna med över 90 procent. Motorcyklarna har blivit tre gånger flera medan traktorbeståndet har ökat med en tredjedel. Detta framgår av ÅSUBs statistik över fordonsbeståndet 2020 som baseras på uppgifter från Fordonsmyndigheten.

Motorfordon 2000 och 2020

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Mopeder och paketbilar hade högsta ökningstakten 2020

Från 2019 till 2020 ökade antalet personbilar med 2,2 procent och paketbilarna med 2,9 procent. Detta kan jämföras med en befolkningstillväxt på 0,8 procent. Mopederna blev 4 procent flera och motorcyklarna 1,4 procent. Traktorerna ökade med 2,6 procent, men det är fyrhjulingar och andra mindre maskiner som är klassade som traktorer som står för större delen av ökningen.

Motorfordon 2020

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Förutom motorfordon innehåller registret nästan 10 000 bilsläpvagnar. Av dessa är 7 700 klassificerade för en vikt på högst 750 kg och ytterligare närmare 1 800 för en vikt på upp till 3,5 ton. Cirka 400 släpvagnar är klassificerade för mera än 10 ton. Släpvagnarna blev över tre procent flera under 2020 och är nu mer än 2,5 gånger flera än år 2000.

Var fjärde bil är avställd

Det finns även uppgifter om avställda fordon, det vill säga fordon som inte är i trafik, vilket ger en mera komplett bild av beståndet. Drygt var fjärde bil och 40 procent av mopederna var avställda vid utgången av året. Många fordon har varit ur trafik en längre tid. Över 70 procent av de avställda personbilarna och 80 procent av de avställda mopederna har tagits ur trafik före 2020. För motorcyklarnas del har däremot tre fjärdedelar av avställningarna gjorts under det senaste året.

De avställda bilarna var drygt 400 flera än 2019, medan bilarna i trafik blev något mer än 300 flera. Om man ser till bara bilar i trafik så är därför ökningstakten mindre än för hela beståndet, runt 1,5 procent för både person- och paketbilar.

Motorfordon 2020, i trafik och avställda

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Drygt 600 personbilar i trafik per 1 000 invånare

Antalet personbilar är 840 per 1 000 invånare, vilket kan jämföras med 660 i Finland och 610 i Sverige. Ser man bara till personbilar i trafik finns det 620 per 1 000 invånare på Åland, 500 i Finland och 480 i Sverige.

Totalantalet bilar i trafik är 700 per 1 000 invånare i Mariehamn, 790 på landsbygden och 760 i skärgården. För hela Åland är siffran 765, men man bör då beakta att det i totalsiffrorna för Åland ingår också bilar som inte är fördelade på kommun, till exempel för att innehavaren bor på annan ort. Andelen avställda bilar är lägst i Mariehamn, under 20 procent mot 30 procent i de övriga regionerna.

Antal bilar per 1 000 personer efter kommun 2020, i trafik och avställda

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Var fjärde personbil är tio år eller nyare

Nästan 60 procent av personbilarna har tagits i bruk efter år 2000 och 24 procent efter 2010. Bara 16 procent är från 1990 eller tidigare. Paketbilarna och lastbilarna har en lite äldre struktur. Drygt hälften är från tiden efter år 2000. En fjärdedel av paketbilarna och en femtedel av lastbilarna har tagits i bruk 1990 eller tidigare. Motorcyklarna är ännu äldre. Bara 43 procent har tillkommit efter år 2000 och 34 procent är från 1990 eller tidigare. Mopedbeståndet är däremot relativt nytt, mer än tre fjärdedelar från 2000-talet, och var fjärde har tagits i bruk efter 2010. Traktorerna är den fordonstyp som har den äldsta åldersfördelningen. Två tredjedelar av traktorerna är tagna i bruk 1990 eller tidigare och bara en fjärdedel efter år 2000.

Fordon efter typ och ålder 2020, fördelning i procent

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Många äldre bilar är avställda

Om man ser på vilka fordon som är i trafik, framgår det att majoriteten av personbilarna som är från 1990 eller tidigare var avställda vid årsskiftet. Också en betydande del av bilarna som togs i bruk på 1990-talet var tagna ur trafik. Av de personbilar som var i trafik i slutet av 2020 är tre fjärdedelar ibruktagna efter år 2000.

Personbilar efter första bruksår 2020, avställda och i trafik

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Över 400 bilar och drygt 100 motorcyklar är klassade som veteranfordon. Två tredjedelar av bilarna och över hälften av motorcyklarna med veteranstatus är 50 år eller mera.

Drygt en procent av bilarna är eldrivna

Det finns också uppgifter om drivmedel i fordonsregistret. El spelar ännu en liten roll. Knappt en procent av personbilarna och en halv procent av paketbilarna drivs med el eller en kombination av el och annat drivmedel. Antalet eldrivna bilar ökade med drygt 70 under året. Bland personbilarna dominerar bensindriften, 87 procent går på bensin och 12 procent på diesel. För paketbilarnas del är proportionerna de omvända, 82 procent diesel och 17 procent bensin.

Tio märken står för två tredjedelar av alla bilar

Volkswagen och Ford ligger fortfarande i topp när det gäller bilmärken, 3 600 respektive 3 100 stycken. Också av Volvo, Toyota och Nissan finns det flera än 2 000. De sex största märkena står för hälften av beståndet och de tio största omfattar två tredjedelar av alla bilar. Detta gäller både personbilar och andra bilar, såväl de som är i trafik som avställda.

Antal bilar efter märke 2020

Några tabeller på ÅSUBs webbplats visar fordonsbeståndets utveckling för hela Åland och i kommunerna.

Beskrivning av statistiken
 

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax