Motorfordon 2022

Över 42 000 motorfordon och 10 000 släpvagnar

I slutet av 2022 fanns det 42 600 motorfordon på Åland, varav tre fjärdedelar eller 32 500 var olika typer av bilar och över 10 000 var andra fordon. Mopeder och motorcyklar utgör tillsammans en dryg tiondedel av fordonsbeståndet, och traktorer lika mycket. Förutom motorfordon innehåller registret 10 500 bilsläpvagnar.

Personbilarna ökade med en procent under året, övriga fordonstyper med två procent eller mera.  Detta framgår av ÅSUBs statistik över fordonsbeståndet 2022 som baseras på uppgifter från Fordonsmyndigheten.

Motorfordon 2022

Motorfordon 2022

Nästan dubbelt flera bilar sedan år 2000

Sedan år 2000 har bilarna har blivit 15 000 flera, vilket är en ökning med 90 procent. Motorcyklarna har ökat med 1 500 och är nu över tre gånger flera än år 2000. Antalet registrerade släpvagnar har också nästan tredubblats.

Antalet fordon 2000 och 2022
Antalet fordon 2000 och 2022

Måttlig ökning av fordon i trafik eftersom många är avställda

Bilden av det stora antalet motorfordon och den avsevärda ökningen över tid nyanseras något om man tar hänsyn till att en betydande mängd av både bilar och andra fordon är avställda. Bara drygt 70 procent av bilarna var i trafik vid årsskiftet och en ännu lägre andel av mopeder och motorcyklar. Många fordon har varit avställda i flera år, medan en mindre del har tagits ur trafik efter sommarsäsongen 2022. Av de personbilar som inte var i trafik vid årsskiftet hade en fjärdedel ställts av under andra halvåret 2022. Motsvarande andelar för motorcyklar och mopeder var en femtedel respektive en sjättedel.

Andelen avställda fordon har ökat från 2021 till 2022, varför fordonen i trafik har förblivit i stort sett lika många. Antalet bilar och mopeder i trafik var till och med något lägre 2022 än 2021. ÅSUB har tillgång till uppgifter om vilka fordon som är avställda från och med 2018. Under denna period har de avställda fordonen ökat betydligt mera än fordonen i trafik. Bilarna i trafik har ökat med 600, medan de avställda bilarna är 1 600 flera än för fyra år sedan.  

Motorfordon 31.12.2022, i trafik och avställda
Motorfordon 31.12.2022, i trafik och avställda

Högst biltäthet på landsbygden

Satt i relation till befolkningen är antalet personbilar 850 per 1 000 invånare, och personbilarna i trafik 610. I båda fall är siffrorna betydligt högre än för Finland och Sverige. Det totala antalet bilar i trafik är 760 per 1 000 personer. Biltätheten är lägre i Mariehamn än på landsbygden och i skärgården, men staden ligger ändå betydligt över genomsnitten för Finland och Sverige.  Andelen avställda bilar är lägst i Mariehamn, under 20 procent mot drygt 30 procent i de övriga regionerna. Siffran för hela Åland är 29 procent och där ingår också bilar som är registrerade på Åland men ägs av personer som bor på annat håll. I Finland och Sverige är andelen avställda bilar 27 respektive 22 procent.

Bilar per 1 000 invånare 2022
Bilar per 1 000 invånare 2022

Fyra av fem bilar i trafik är från 2000-talet

Av personbilarna har 63 procent tagits i bruk efter år 2000 och av paket- och lastbilarna drygt 55 procent. Motorcyklarna är äldre, 44 procent har tillkommit efter år 2000. Mopedbeståndet är däremot relativt nytt, mer än tre fjärdedelar är från 2000-talet. Traktorerna har den äldsta åldersstrukturen med 28 procent tagna i bruk efter år 2000.

Fordon efter typ och ålder 2022, fördelning i procent
Fordon efter typ och ålder 2022, fördelning i procent

Den stora majoriteten av personbilarna som är från 1990 eller tidigare var avställda vid årsskiftet, liksom en betydande del av bilarna som togs i bruk på 1990-talet. Av de personbilar som var i trafik i slutet av 2022 är fyra femtedelar ibruktagna efter år 2000.

Personbilar 2022 efter första bruksår, avställda och i trafik
Personbilar 2022 efter första bruksår, avställda och i trafik

Över 500 bilar är helt eller delvis eldrivna

Enligt uppgifterna i fordonsregistret drivs 470 personbilar och 60 paketbilar med el eller en kombination av el och annat drivmedel. De utgör 2,5 procent av personbilarna i trafik och 1,5 procent av paketbilarna. Antalet elbilar ökade med 130 under året, medan de som drivs av el och annat drivmedel var ungefär lika många som året innan. Detta kan jämföras med den totala ökningen av antalet bilar som var 385.

Fordon efter drivmedel 2022
Fordon efter drivmedel 2022

Några tabeller på ÅSUBs webbplats visar fordonsbeståndets utveckling för hela Åland och i kommunerna.  

Beskrivning av statistiken
 

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax