Sjöfart 2014

Sjöfartsstatistik för åren 2000-2014

ÅSUB har publicerat sjöfartsstatistik för perioden 2000-2014. Statistiken omfattar månads- och årsvisa uppgifter dels om den åländska handelsflottan och enskilda fartyg, dels uppgifter om sysselsättningen inom sjötrafiken samt om passagerarströmmar på åländska hamnar.     

Handelsflottan                                                                                                                                                                                    

Den åländskägda handelsflottan, inklusive utlandsflaggade fartyg, har vuxit sedan år 2000. Antalet fartyg över 300 bruttoton (Bt) har ökat från 44 till 46 och det sammanlagda tonnaget har ökat med 16 procent från knappt 834 000 Bt år 2000 till drygt 964 000 Bt per den 31.12.2014 (se figuren nedan). Under samma tid har det skett en gradvis ökning av andelen utlandsflaggat tonnage. Mellan 2000-2014 har den hemmaflaggade och -ägda flottans tonnage minskat med 17 procent medan den utlandsflaggades ökat med 50 procent.       

Statistiken visar också att det sammanlagda tonnaget hos fartygen i det åländska fartygsregistret minskade med 4 procent mellan 2006-2013.     

FIGUR: Den åländskägda handelsflottan* 2000-2014 efter flagg och bruttoton (Bt)      

 Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Sysselsatta inom sjöfarten
Under perioden 2008-2012 minskade antalet ålänningar sysselsatta inom sjötransport i bolag registrerade på Åland från 1 407 till 957 (från 10,3 procent till 6,9 procent av alla sysselsatta). Sysselsättningsstatistiken omfattar inte de ålänningar som arbetar för åländskägda rederiers dotterbolag registrerade utanför Åland.                                    

Under samma period har andelen arbetande inom sjötransportbranschen, inklusive all finländsk personal på åländska fartyg minskat från 17 till 15 procent i förhållande till det totala antalet arbetande.

Resande    

Antalet resande på åländska hamnar ökade mellan 1999 och 2009 med mer än en miljon passagerare; från 2 619 191 till 3 863 981. Efter det skedde en tillbakagång så att antalet resande 2013 var 3 421 131. De senaste uppgifterna är från november 2014 och visar att nergången fortsatte under fjolåret.   
   
Antalet passagerare på taxfreerutter till och via Åland ökade från 2003 fram till 2005. Därefter, fram till 2013, minskade den sammanlagda taxfreetrafiken, trots en positiv tillväxt i Estlandstrafiken. Antalet inresande till Åland 2014 minskade marginellt i förhållande till året innan. 

Ålands andel av passagerartrafiken på finländska hamnar var 23 procent åren 2006-2009 för att därefter minska till 19 procent 2013.    
     
Sammanfattningsvis visar statistiken att under perioden från år 2000 och framåt kulminerade såväl den åländska handelsflottans storlek som passagerarflödenas omfattning år 2009.       

Läs hela meddelandet här.    

Uppgifterna i meddelandet är även tillgängliga i vår statistikdatabas.

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax