Skattekalkyler för kommunerna hösten 2013

Svag utveckling av skatteinkomsterna

Den här kortfattade översikten är sammanställd för Ålands kommuner. ÅSUB har tidigare utarbetat en konjunkturbedömning anpassad till den kommunala sektorns behov. Nu avgränsas bedömningen till att endast omfatta kalkyler för kommunernas skatteinkomster med kortfattade beskrivningar av antaganden och villkor för kalkylerna. Skattekalkylerna kan fungera som ett underlag för kommunernas budgetprocess.

Tillväxten inom den åländska ekonomin har enligt preliminära uppgifter varit negativ de sista tre åren. Förvärvsinkomsterna växer långsammare till följd av minskad inflyttning och stigande arbetslöshet. Därtill ökar pensionsavgångarna från arbetsmarknaden. Skattesatsen för samfunden sänktes 2012 och föreslås sjunka ytterligare, till 20 procent, år 2014. Prognoserna för kommunalskatten har tillsvidare inte beaktat några eventuella kommande justeringar i skattesatserna i kommunerna. Beslut om inkomstskattesatsen bör fattas av kommunfullmäktige senast den 17 november.

Tabellen nedan sammanfattar resultaten av kalkylerna för kommunernas olika skatteslag enligt debitering. Betonas bör att de debiterade skatterna kan skilja sig väsentligt från de skatter som under året redovisas till kommunerna, särskilt när det gäller samfundsskatterna.

Sammandrag över kommunernas skatteinkomster (enligt debitering) 1 000 euro

Resultatet speglar att tillväxten i ekonomin (BNP) fortfarande är negativ, osäkerheten om framtiden stor och utvecklingen av skatteinkomsterna därmed svag. Utvecklingen av kommunalskatten är avtagande som följd av minskad inflyttning, försvagad arbetsmarknad och ökade pensionsavgångar under perioden. Samfundsskatterna sjönk med över en tredjedel ifjol och har fortsatt att minska i år. Fastighetsskatterna stiger däremot tack vare höjda beskattningsvärden.

För att läsa hela översikten, klicka här.

Om ytterligare information önskas kontakta gärna ÅSUB, Katarina Fellman (katarina.fellman[at]asub.ax).