Statistik över gästhamnar 2018 (korrigerad 25.3.2019)

Övernattningarna i gästhamnarna ökade

Antalet båtnätter 2018 ökade med drygt sex procent jämfört med 2017. I skärgården ökade båtnätterna med tolv procent medan gästhamnarna på fasta Åland noterar en minskning om knappt tre procent. Jämfört med 2017 ökade övernattningarna i 15 hamnar och minskade i fem hamnar. År 2017 minskade antalet båtnätter med fyra procent, år 2016 var ökningen nästan sju procent. Fortfarande är 2012 det år som haft högsta antalet båtnätter under de senaste tio åren, knappt 32 000.

Totala antalet båtnätter uppgick 2018 till 29 600 varav drygt 10 000 eller knappt 34 procent noterades i skärgårds­ham­narna och nästan 19 600 eller drygt 66 procent i de faståländska hamnarna. Finländska besökare stod för knappt 67 procent av båtnätterna, svenskar för knappt 21 procent, tyskar för närmare sex procent, norska besökare för knappt en halv procent, danska besökare för en procent. Även besökare från övriga Europa noterades.

I juli utnyttjades i genomsnitt drygt 52 procent av den totala kapaciteten räknat i antal båtplatser. Kapacitetsut­nyttjandet kan naturligtvis ha varit betydligt större under enskilda dygn.

Medeltalet av antalet personer per gästande båt uppskattades för år 2018 till nästan tre personer, vilket är något färre än 2017. Antalet övernattningar i små­båtsham­nar med betalning kan på basen av dessa siffror uppskattas till drygt 87 600 år 2018.

Alla hamnar har lämnat uppgifter om besökens fördelning per månad, en del uppgifter har delvis uppskattats. Småbåtssä­song­en är i hög grad koncentrerad till juli. Av övernatt­ningarna ägde drygt 72 procent rum i juli. I juni noterades drygt 13 procent av övernattningarna och i augusti nästan tolv procent. Det har även noterats övernattningar i gästhamnarna under maj och september.

Beskrivning av statistiken

Statistiken över småbåtshamnarna omfattar 20 gäst- och besökshamnar där betalning har upp­burits. Besöken i hamnarna räknas i båtnätter, eftersom avgifterna betalas per båt och natt. Om t.ex fem båtar stannar två nätter redovisas det som tio båtnätter. Uppgifterna om hemland är delvis uppskattade.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax