Statistik över gästhamnarna 2008

Färre övernattningar i de åländska gästhamnarna
Antalet båtnätter 2008 minskade med nästan tre procent jämfört med 2007. En minskning om närmare fem procent ägde rum i skärgårdshamnarna, och gästhamnarna på fasta Åland noterar en minskning om knappt två procent. Jämfört med 2007 minskade övernattningarna i 11 hamnar och ökade i åtta hamnar.  År 2007 ökade antalet med en halv procent medan 2006 uppvisade en ökning om fem procent. Antalet gästhamnar i statistiken har ökat med en hamn under  2008 jämfört med 2007.

Totala antalet båtnätter uppgick 2008 till knappt 29 000 varav drygt 8 700 eller 30 procent noterades i skärgårdshamnarna och nästan 20 300 eller 70 procent i de faståländska hamnarna. Finländska besökare stod för drygt 68 procent av båtnätterna, svenskar för nästan 26 procent, tyskar för 4 procent, norska och danska besökare för cirka 0,5 procent vardera. Även besökare från övriga Europa noterades.

I juli utnyttjades i genomsnitt 56 procent av den totala kapaciteten räknat i antal båtplatser. Kapacitetsutnyttjandet kan naturligtvis ha varit betydligt större under enskilda dygn.

Medeltalet av antalet personer per gästande båt uppskattades för år 2008 till 3,2 personer, vilket är en liten ökning jämfört med 2007. Antalet övernattningar i småbåtshamnar med betalning 2008 kan på basen av dessa siffror uppskattas till drygt  94 000.

Alla hamnar har lämnat uppgifter om besökens fördelning per månad, en del uppgifter har delvis uppskattats. Småbåtssäsongen är i hög grad koncentrerad till juli. Av övernattningarna ägde drygt 73 procent rum i juli. I juni noterades knappt 15 procent av övernattningarna och i augusti närmare elva procent.

Hela meddelandet kan du läsa här.