Statistik över gästhamnarna 2009

Fler övernattade i de åländska gästhamnarna
Antalet båtnätter 2009 ökade med närmare tre procent jämfört med 2008. En ökning om drygt två procent ägde rum i skärgårdshamnarna, och gästhamnarna på fasta Åland noterar en ökning om närmare tre procent. Jämfört med 2008 ökade övernattningarna i 11 hamnar och minskade i 8 hamnar.  År 2008 minskade antalet båtnätter med närmare tre procent medan 2007 uppvisade en ökning om en halv procent.

Totala antalet båtnätter uppgick 2009 till drygt 29 700 varav drygt 8 900 eller 30 procent noterades i skärgårds¬ham¬narna och lite mer än 20 800 eller 70 procent i de faståländska hamnarna. Finländska besökare stod för nästan 64 procent av båtnätterna, svenskar för 30 procent, tyskar för närmare fyra procent, norska och danska besökare för cirka 0,5 procent vardera. Även besökare från övriga Europa noterades.

I juli utnyttjades i genomsnitt knappt 53 procent av den totala kapaciteten räknat i antal båtplatser. Kapacitetsut¬nyttjandet kan naturligtvis ha varit betydligt större under enskilda dygn.

Medeltalet av antalet personer per gästande båt uppskattades för år 2009 till 3,2 personer, vilket är samma som 2008. Antalet övernattningar i små¬båtsham¬nar med betalning kan på basen av dessa siffror uppskattas till nästan 95 000 år 2009.

Alla hamnar har lämnat uppgifter om besökens fördelning per månad, en del uppgifter har delvis uppskattats. Småbåtssä¬song¬en är i hög grad koncentrerad till juli. Av övernatt-ningarna ägde drygt 71 procent rum i juli. I juni noterades drygt 15 procent av övernattningarna och i augusti närmare 12 procent. Det har även noterats övernattningar i gästhamnarna under maj och september.

Under år 2009 ökade antalet båtnätter i Mariehamn med nästan åtta procent jämfört med år 2008. Båtnätterna på landsbygden och i skärgården däremot minskade med nästan tre procent under samma period.

Hela meddelandet kan du läsa här.