Statistik över gästhamnarna 2010

Övernattningarna i de åländska gästhamnarna ökade även 2010
Antalet båtnätter 2010 ökade med två procent jämfört med 2009. En ökning om drygt en procent ägde rum i skärgårdshamnarna, och gästhamnarna på fasta Åland noterar en ökning om drygt två procent. Jämfört med 2009 ökade övernattningarna i åtta hamnar och minskade i 12 hamnar.  År 2009 ökade antalet båtnätter med närmare tre procent medan 2008 uppvisade en minskning om närmare tre procent.

Totala antalet båtnätter uppgick 2010 till drygt 30 300 varav drygt 9 000 eller nästan 30 procent noterades i skärgårdshamnarna och lite mer än 21 300 eller drygt 70 procent i de faståländska hamnarna. Finländska besökare stod för nästan 69 procent av båtnätterna, svenskar för drygt 25 procent, tyskar för närmare tre procent, norska och danska besökare för knappt 0,5 procent vardera. Även besökare från övriga Europa noterades.

I juli utnyttjades i genomsnitt knappt 56 procent av den totala kapaciteten räknat i antal båtplatser. Kapacitetsutnyttjandet kan naturligtvis ha varit betydligt större under enskilda dygn.

Medeltalet av antalet personer per gästande båt uppskattades för år 2010 till 3,4 personer, vilket är lite fler än 2009 då siffran uppskattades till 3,2 personer. Antalet övernattningar i små¬båtsham¬nar med betalning kan på basen av dessa siffror uppskattas till nästan
102 100 år 2010.

Alla hamnar har lämnat uppgifter om besökens fördelning per månad, en del uppgifter har delvis uppskattats. Småbåtssäsongen är i hög grad koncentrerad till juli. Av övernattningarna ägde drygt 75 procent rum i juli. I juni noterades drygt 12 procent av övernattningarna och i augusti drygt 11 procent. Det har även noterats övernattningar i gästhamnarna under maj och september.

Båtnätterna på landsbygden och i skärgården ökade med nästan åtta procent under perioden.

Hela meddelandet kan du läsa här.