Statistik över gästhamnarna 2011

Färre övernattningar i de åländska gästhamnarna 2011

Antalet båtnätter 2011 minskade med knappt en procent jämfört med 2010. En marginell ökning ägde rum i skärgårdshamnarna medan gästhamnarna på fasta Åland noterar en minskning om drygt en procent. Jämfört med 2010 ökade övernattningarna i 14 hamnar och minskade i sex hamnar. År 2010 ökade antalet båtnätter med två procent och 2009 med närmare tre procent.

Totala antalet båtnätter uppgick 2011 till närmare 30 100 varav drygt 9 000 eller 30 procent noterades i skärgårdshamnarna och nästan 21 100 eller 70 procent i de faståländska hamnarna. Finländska besökare stod för nästan 71 procent av båtnätterna, svenskar för 24 procent, tyskar för närmare tre procent, norska och danska besökare för ungefär en halv procent vardera. Även besökare från övriga Europa noterades.

I juli utnyttjades i genomsnitt knappt 60 procent av den totala kapaciteten räknat i antal båtplatser. Kapacitetsutnyttjandet kan naturligtvis ha varit betydligt större under enskilda dygn.

Medeltalet av antalet personer per gästande båt uppskattades för år 2011 till 3,2 personer, vilket är lite färre än 2010 då siffran uppskattades till 3,4 personer. Antalet övernattningar i småbåtshamnar med betalning kan på basen av dessa siffror uppskattas till drygt 97 000 år 2011.

Alla hamnar har lämnat uppgifter om besökens fördelning per månad, en del uppgifter har delvis uppskattats. Småbåtssäsongen är i hög grad koncentrerad till juli. Av övernattningarna ägde drygt 75 procent rum i juli. I juni noterades närmare 14 procent av övernattningarna och i augusti drygt tio procent. Det har även noterats övernattningar i gästhamnarna under maj och september.

Beskrivning av statistiken

Statistiken över småbåtshamnarna omfattar 20 gäst- och besökshamnar där betalning har uppburits. Besöken i hamnarna räknas i båtnätter, eftersom avgifterna betalas per båt och natt. Om t.ex fem båtar stannar två nätter redovisas det som tio båtnätter. Uppgifterna om hemland är delvis uppskattade.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Publicerad: 27 oktober 2011

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)